สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุทธิมนต์   ขันชัย
 
1. นางสาวนันทนา  ดลปัดชา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.87 ทองแดง 11 1. นายณัฐชัย  ชัยสุระ
2. นางสาวนิติยา  จันภา
3. นางสาวสุทธิวรรณ  คำแพง
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
2. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แหยมนุช
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยโคตร
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายทนง  วงศ์ไชยา
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.51 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพันธ์  คำชัย
2. เด็กชายศราวุธ  ใหญ่รัก
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
2. เด็กหญิงอภิสรา  บัลลัง
 
1. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวลลิตา  วงค์เงิน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นางสาวศรีจันทร์  ฝอยทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวพรชิตา  คำผุย
2. นางสาวสุจิตรา  พงษ์เพ็ง
3. นางสาวอรรัมภา  ทิวไผ่งาม
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำแสนหมื่น
2. เด็กชายฐานะกาญจน์  นารี
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธีรพงษ์  ยาศรี
2. นายวัฒนา  ไชยคุณ
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 1. นางสาวจิตราพัชร  บุญโฮม
2. นายพงศธร  ขันชัย
3. นางสาวมานิตา  คนสูง
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์