สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติภา  พละขัน
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทุมมานาม
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สารกอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พลโศรก
 
1. นางศุภาวรรณ  กันยามิน
2. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชขันตรี
2. เด็กหญิงวรนุช  พื้นสวรรค์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ราษี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ราษี
3. เด็กชายอนวัฒน์  สุดยอด
 
1. นางเกษร  แสนเพชร
2. นายภานุ   ฮาตะสุ้ย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวจิตราพร  บุญโฮม
2. นางสาวนฤมล  แสนเสนา
3. นายวัฒนพงษ์  ลำสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  นามชัยโคตร
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 17 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ
2. นายวรายุส  วงศ์ไชยา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  กิ่งจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงปีใหม่  เนินสมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงแคทรียา  โคตวงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นางสาวสุภาวีร์  สุขวงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงโสรญา  ดวงบุบผา
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นายนราธิป  คำศรี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมโคตร
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวณัฐพร  พรหมนิ่ม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวอัจฉรีย์  บุญพอ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นางสาวหัทยา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธีระพล  พรมมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 7 1. นางสาวศรัณยา  สมหวัง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  นารี
2. เด็กหญิงเจนนิศา  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา  เบ้าคำ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ทองนาค
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวณัฐริญา  สราวุธ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พื้นสวรรค์
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงลักษณ์  วรรณเวช
2. นายอานนท์  แก้วสาลี
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุศ  พิมพ์ชัย
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า