สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวปณิตา  ลีลา
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 10 1. นางสาวศิริพัช  บุญบู่
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวรชตวรรณ  เจียงเพ็ง
2. นางสาววิภาดา  สุภาษร
 
1. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม
2. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  แสงงาม
3. เด็กหญิงวิภา  ชนะนิล
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกมลรัตน์  ขันตุลา
2. นางสาวจิราพร  ชาวเวียง
3. นางสาววาสนา  หวังสุข
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางวรนุช  ศรีภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 1. เด็กชายจตุรพร  กุลบุดดี
2. เด็กชายทักษิณ  เทพอาษา
3. เด็กหญิงวิลันดา  เชิดรังสรรค์
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวณัฐมล  จันทโสม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นางาม
3. นางสาวอรดา  เมษาดี
 
1. นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง
2. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงยศ  วิชาชัย
2. เด็กชายพงษ์ศธร  สะอาด
 
1. นายเมฆินทร์  ดลปัดชา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงจันทิรา  เจริญสิงห์
3. นางสาวจุฑามาศ   ป้อมสาหร่าย
4. เด็กหญิงนฤมลรัตน์  ทุมมา
5. เด็กหญิงวิชญาพร  มะเอียง
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 7 1. นางสาวกฤติกาญ  ุบุดดีเสาร์
2. นางสาวจิราพร  วรรณเวช
3. นางสาวเกษสุดา  แสงงาม
4. นางสาวเบญจมาศ  พลทำ
5. นางสาวแพรวพรรณ  กันทอง
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นายสมชาย  สิงห์แจ่ม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันชัย
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  น๊อตกระโทก
 
1. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 15 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เกษแก้ว
2. นางสาวพัชริน  นามพรม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  ุบุญเกิ่ง
2. นางสาวประภัสสร  ชาวเวียง
3. นางสาวประภากร  สิ้นโศรก
4. เด็กหญิงพรลภัส  แก้ววังปา
5. นางสาวศิริวรรณ  สอใบ
6. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อ่อนเกษ
7. นางสาวอาทิตยา  ยอดจันทร่์
8. นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว
9. นางสาวอารยา  นามสว่าง
10. นางสาวเพ็ญนภา  พรมสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไกรษี
2. นางสาวดารารัตน์  นาห่อม
3. นางสาวสุวิสา  บุญศร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นามสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวปิยะธิดา  อนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายวิริยะ  เปลี่ยมสติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  พรานพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ   สารีอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดชาวัต  โนนุต
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยราช  บุตรดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวประวีณา  อารีย์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุรพร  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สายเหล็ก
3. เด็กชายธนากรณ์  พรมเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจาตุรงค์  วงษ์ประเทศ
2. นายปฏิภาณ  บุญเจริญ
3. นายเจษฎา  ก้อนทอง
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
2. ว่าที่ร้อยโทนคร  ชิดชม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  รุจิโภชน์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 16 1. นางสาวธัญญา  แก้วคำสอน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์เศษ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภินันท์  พรทิพย์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  บุตรดาลี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงษ์ลุน
 
1. นางสาวศิลินนา  ศรีนวล
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอรรถพล  ยาสี
2. นายอัยการ  ศิริโท
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยภักดิ์
2. เด็กหญิงศิริยากร  นามวงษา
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  ศรีผาลา
2. นายอินทราช  พงษ์พิมพ์
 
1. นายประหยัด  แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวฑิมพิกา  บุญเชิด
2. นางสาวสุมาลี  สุขวงค์
3. นางสาวอนุชิดา  ไชยมา
4. นางสาวอรประภา  กิ่งบรรเทา
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์กิ่งทิพย์
6. นางสาวเวนิกา  ทองนาค
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมปาน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 1. นางสาวจิราพร   ไชยเกิด
2. นายปิยะฉัตร  บุตดา
3. นางสาวภาวิณี  โททอง
 
1. นางสาวดาวเรือง   ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนันดา  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์   คมขำ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทนา  จุลหอม
 
1. นางสาวจิรัญญา   รบกล้า
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  พันจันลา
2. เด็กชายไพรัช  นารี
 
1. นางสาวจิรัญญา  รบกล้า
2. นายประหยัด  แถลงสุข