สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันหมุด
2. เด็กหญิงอารียา  สงค์มี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ขันธ์
2. เด็กชายปวเรศ  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ปราบภัย
2. นางสาวนิรชา  เจริญรัตน์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลภูมิ  โค้วไพโรจน์
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  อันทะชัย
2. นายอดิศร   กันตรี
 
1. นางสาววรัญญา  เสนสม
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงอาภิสรา  กรีสูงเนิน
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงดิษยา  กิ่งทวยหาญ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมชาย  พุทธเสน
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  พรหมสาลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกิ่งปาริชาติ  พันธุมี
2. นางสาวศรสวรรค์  บาททอง
 
1. นายสมชาย  พุทธเสน
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภนิตา  สระแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ทองทับ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  ทรงงาม
2. นายศุภกร  กุศลสมบูรณ์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวน้ำฝน  ปาทาน
2. นายปัณณทัด  ศิริดำ
3. นายอภิสิทธิ์  คำดวงศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงษ์  สุแก้ว
2. นายมนตรี  นรสิงห์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ