สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทองบ่อ
 
1. นางรัชยา  วรรณแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนรีรัตน์  อำคา
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทูล
 
1. นายพิชัย  หาวิชิต
2. นายคำสิงห์  บูรณะศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปัดถา
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวกิติยา  อาจหอม
2. นางสาวศุภสุตา  สุภาทิพย์
3. นางสาวสุพัตรา  คำตัน
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวอารียา  ทองจำปา
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม