สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันวาพร  ถาวร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิทรา  ลำพูน
 
1. นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน  นายประดิษฐ์ ส่งสุข นางวไลพร สุตพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายดนุพร  โรจน์ธีรวนิช
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวกิตติวดี  เพียรภูเขา
2. นางสาวจริยาพร  จำเริญทรัพย์
3. นางสาวพิณพรรัตน์  ชารีนิวัฒน์
 
1. นายประสิทธิ์  สังฆพรหม
2. นางวิรงรอง  วิเศษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.88 เงิน 4 1. นายกิตติกวิน  เผ่าพันธ์
2. นางสาวนาถนที  ดวนสูง
3. นายวรโชติ  วรรณวงศ์
 
1. นายถิรวัฒน์  ละเลิศ
2. นางเบญจวรรณ  โชติกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนายุส  ชัยชาญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  สอดศรี
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกิ่งปาริชาติ  พันธุมี
2. นางสาวศรสวรรค์  บาททอง
 
1. นายสมชาย  พุทธเสน
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวน้ำฝน  ปาทาน
2. นายปัณณทัด  ศิริดำ
3. นายอภิสิทธิ์  คำดวงศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติทัต  สุโพธิ์
2. เด็กชายชยุตพงศ์  ไชยปัญญา
3. เด็กชายวัชรินทร์  สุทาบุญ
 
1. นายทองคำ  มากมี
2. นายวิวิศน์  ธนะจิตถ์สิน
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนนทกานต์  เถาว์โท
2. นายมนตรี   นรสิงห์
3. นายยศติศักดิ์  ลำภา
 
1. นายบัณฑิตย์  เขตสกุล
2. นายวิชิต  มั่นใจ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวณัฐวิภา  ขันทอง
2. นายปัทวี  สีชื่น
3. นางสาวสุพรรษา  โนนขุนทด
 
1. นางยุพิน  จันทร์ศรี
2. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พรมใบ
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  วรงค์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ประจักจิต
 
1. นายวิชิต  มั่นใจ
2. นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน