สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจฉรา  ประสงค์จินดา
 
1. นางวราพร  เจริญยุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  นันทะโคตร์
 
1. นางวณิชยา  รัชอุบล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุลิตา  บัวตูม
 
1. นายชาญชัย  กุศลคุ้ม
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เพชรลานน์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไทกุล
3. เด็กหญิงรัชรินทร์  สารพล
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุตรไชย
2. นายทรัพย์อุดม  วรรณวงศ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณาภพ
2. นางสาวฐาปณี  สิงหาอาจ
3. นางสาวฐิติยา  หนองเหล็ก
 
1. นางศิริวรรณ  มะโรณีย์
2. นางบังอร  บูรณะศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงสุภาพร  ซอนทรัพย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาวิชิต
2. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชรัญญา  นันทะโคตร
2. นางสาวละอองดาว  นามเกษ
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาวิชิต
2. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนกชนม์  ทองเครือ
 
1. นางมยุรี สาลีวงศ์  นางสุพัตรา ไชยโชติ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนรดี  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงธีรยา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงพรรณปพร  บาททอง
 
1. นางกิตติยา  ส่งสุข
2. นางกิ่งแก้ว  แดงงาม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญานันท์  วิเศษหมื่น
2. นางสาววราภรณ์  สาวงษ์
3. นางสาวเปรมณัฏฐา  ป้องกลาง
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ยาเคน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภร  เหล่าโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร  คุณเกียรติ
 
1. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ
2. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  ชาติภูธร
2. นายชวัลวิทย์  ชัยสิทธานนท์
 
1. นางดารา  สร้อยเงิน
2. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวนา
 
1. นางไพฑูรย์  บัวศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรมิดา  พงศ์พีระเดช
2. เด็กชายวสุ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญส่งดี
 
1. นายสุรชัย  ดอกแก้ว
2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์
2. นางสาวพีรดา  ทำทอง
3. นายเพชรรัตน์  ผลสุข
 
1. นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
2. นางกชพร  รัตนธนาการนจน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ลาลุน
 
1. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
2. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุดดา
2. เด็กชายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
3. เด็กชายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นางสุกัญญา  ทีงาม
2. นางสาวอรุณี  ตั้งวิรุฬห์วณิช
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยโอชะ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
 
1. นางสาวปฐมาวดี  พละศักดิ์
2. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณภพ
2. นางสาวนฤมล  แสงใสแก้ว
3. นางสาวสุธิตา  กั๊กสูงเนิน
 
1. นายณัฐพร  ทองพูน
2. นางกนกอร  ณิชกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
2. นางสุกัญญา  ทีงาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  กองแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  จิตมั่น
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
2. นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุประวีณ์  โสพันธ์
2. เด็กชายเจษฎางค์  กาละพัฒน์
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัมพร
2. เด็กหญิงดวงใจ  คำไพเราะ
3. เด็กหญิงวิภาพร  จำปาหอม
4. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ดังประภา
5. เด็กหญิงสมฤดี  เสนาเกษ
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
2. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทะเสน
2. นางสาวชลธิชา  ชัยอาสา
3. นางสาวธารารัตน์  บุญภักดี
4. นางสาววัฒนากานต์  อินธิมาศ
5. นางสาวสุปรียา  งามแสง
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แขมคำ
2. เด็กหญิงพิชานาถฎ์  อนัตตยศชัย
3. เด็กชายสืบสกุล  ผลาพงศ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ก้านท้าว
5. เด็กชายอติรัฐ  หมื่นสอน
 
1. นางศิริรัตน์  ธนทองคำเหลือ
2. นายสถิตย์  ประสาร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวัฒน์  มัตตะธนันต์ชัย
2. นายปรเมศวร์  อธิภัทรานันต์
3. นายฤทธิรงค์  บุญมา
4. นายสัญชัย  งอมสงัด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อนุมาตย์
 
1. นายประจักษ์  พันธสีมา
2. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 1. นายกฤชนนท์  ภัทรธนะพงศกร
2. นายปราเมศวร์  อธิภัทรานันต์
3. นายสหรัถ  งอมสงัด
4. นายสัญชัย  งอมสวัด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อนุมาตย์
 
1. นายวรพจน์  นาคถมยา
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมพล  จินาวัลย์
2. นายจิรานุวัฒน์  วรจิตร์
3. นางสาวชลัยรัตน์  วีระกิตติ์ภูเบศ
4. นายณรงค์  จันทร์จรัสจิตต์
5. นางสาวดวงธิดา  ทองเติม
6. นายธนเทพ  แย้มทับทิม
7. นายธวัชชัย  พิมพ์เสนา
8. นายบัญชา  หนองหว้า
9. นางสาวพิชญ์รัตน์  แทนเต
10. นายฟลุ๊ครพีภัทร  มะโนรัตน์
11. นายวศิน  สิงห์ชมพู
12. เด็กชายวัฒนา  ล่องศาลา
13. นายวิษณุ  ผลบุญ
14. นายวีรภัทร  อุตส่าห์
15. นายสหรัถ  งอมสงัด
16. นางสาวสุพัตรา  นาจำปา
17. นางสาวสุพิญาภรณ์  โพธิ์กิ่ง
18. นายอริญชัย  แพงเพชร
19. นายอัครพล  เนาวบุตร
20. นางสาวเยาวลักษณ์  สารพล
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นายบุญทรัพย์  สมใจ
4. นางบุษกรณ์  พรมพิลา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณลงกรณ์  งามมาก
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรกิ่ง
 
1. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมัทนิน  ศรีจันทรา
2. เด็กหญิงวรรณรดา  สินโพธิ์
 
1. นางอัจฉรา  มณีนิล
2. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมณฑน์  มือทอง
2. นายณัฏฐนภนต์  บูชาพัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  มณีนิล
2. นางผัสนี  พานพรหม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญามล  สุริโย
2. นายกันตชาติ  สมภาร
3. นางสาวธัญญารัตน์  บุญสอน
4. นางสาวพรชิตา  แสงแสน
5. นายสิทธิชัย  ชาญชิตร
6. นายอธิวัฒน์  จันเจือ
7. นางสาวอนงค์นาฎ  สุตาพันธ์
8. นายอนุชิต  นาครินทร์
9. นางสาวอาภัสรา  พิลา
10. นายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางศิริบูรณ์  ไชยเทพ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ถาวร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ก้านท้าว
 
1. นายคำสิงห์  บูรณะศรี
2. นายพิชัย  หาวิชิต
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  เผ่าภูรี
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายบัญญัติ  มาตขาว
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงฑิตยา  แก้วคำ
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญฑริกา  คำศรี
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงเด็กหญิงสุรัสวดี  ธูปวงค์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  นามอุดทา
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  ชิณวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พาโพธ์
2. เด็กหญิงลิตา  บุตรโต
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาววลีพร  กองค้า
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กชายนำศักดิ์  เหล่านอก
2. เด็กชายพงศ์พพสิน  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ท้องที่
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นายคุณากร  ดวงตา
2. นางสาวสุภาวดี  บุตรการ
3. นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณปรียา
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒืชัย  พละพรหม
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวีณ  แสวงผล
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติวรา  ขาวสะอาด
2. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
3. นายฐิิติพงศ์  อินทะเสน
4. นางสาวบัณสุดา  โนนสูง
5. นางสาวลักขณา  สวัสดิ์นะที
6. นายวุฒิชัย  พละพรหม
7. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
8. นางสาวสายชล  บัวขาว
9. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
10. นางสาวสุรีพัฒน์  คำภะวา
11. นางสาวสุินีนาฎ  ภักดีโชติ
12. นางสาวอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
 
1. นายสุดใจ  บุญช่วย
2. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
3. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติวรา  ขาวสะอาด
2. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
4. นายฐิติพันธ์  แก้วใหญ่
5. นายณัฐดนัย  เกษมณี
6. เด็กหญิงณัฐลาภรณ์  พรมจันทร์
7. นายณัตวัน  ศรีโสภา
8. เด็กหญิงปวีณา  เอิบทวี
9. นางสาวลักขณา  สวัสดิ์นะที
10. นายวสันต์  จิรังดา
11. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
12. นายวุฒิชัย  พละพรหม
13. นางสาวศิริภัษ  ระวังชนม์
14. นางสาวศิริรัตน์  พันธิ์ศิริ
15. นางสาวษัณสัุดา  โนนสูง
16. นางสาวสินีนาฏ  ภักดีโชติ
17. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทะวี
18. นางสาวสุรีพัฒน์  คำภะวา
19. นายอภิิเดช  อัครชาติ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงทับทิม
 
1. นายสุดใจ   บุญข่าย
2. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
3. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
4. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤฒิชัย
5. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงนพัฒชา  พุฒพิมาย
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  สัมศรี
4. เด็กชายศิรชัช  ไชยโชติ
5. เด็กชายอชิรวิทย์  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
2. นางรวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกัณห์ชรี  โคตรสุข
2. นายศุภณัฐ  ยศอาลัย
3. นายสุขวิทย์  ขันติวงศ์
4. นายอธิภูมิ  วิจบ
5. นายเชาว์วรรษน์  เวียงสิมา
6. นายเทวพร  บรรหารวุฒิไกร
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
2. นางรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายอนันตชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 1. นายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเคน
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรมณี  พันธ์ธง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันตชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กชายอมฤต  มีสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชร  มงคล
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันตชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชร  มงคล
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมานิตา  แสงอรุณ
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาพร  สิงห์ดง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะวัฒน์  โพนปลัด
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุภาทิพย์
3. เด็กชายณลงกรณ์  งามมาก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สมศักดิ์
5. เด็กหญิงนัยรัตน์  ทองพับ
6. เด็กชายภัคพล  ทวี
7. เด็กหญิงภัคระมายล์  พรหมราช
8. เด็กชายภูมิ  สุขเสริม
9. เด็กชายศุภวิชญ์  กึงไกร
10. เด็กหญิงสุวิมล  สุรศร
 
1. นางนางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤติชัย
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ติมา  สมโภชน์
2. นางสาวกุลธิดา  วงศ์ละคร
3. นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์น้อย
4. นายฉัตรชัย  กลิ่นจันทร์
5. นายธนธร  บุญสุข
6. นางสาวธันย์นิตย์  เหล่าแค
7. นายธีระศักดิ์  ผิวงาม
8. นายประนิพล  วิเศษวงษ์สา
9. นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง
10. นายอภิสิทธิ์  จิตมั่น
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤติชัย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  บุญสุข
2. เด็กชายประนิพล  วิเศษวงษ์สา
3. นางสาวปาริฉัตร  สบเจตนา
4. นางสาวภาวิตา  ผงกุลา
5. นางสาววราภรณ์  ถาวัลย์
6. นางสาวสุกัญญา  พลขันธ์
7. นางสาวสุภาชินี  นาคภูมิ
8. นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง
9. นางสาวเบญญาภา  จำปาพันธ์
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤติชัย
3. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิธร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐภัทร  โพพิพัฒน์
 
1. นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมารุต  ตั้งเกษมุกดา
 
1. นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วิลาสคัมภีร์
 
1. นางสงวน  ศรีกุล
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลักณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิษฐา  วีสมหมาย
 
1. นางสุวคนธ์  รุ้งแก้ว
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 4 1. นางสาวพิชญ์สินี  ปิ่นปฐม
 
1. นางปิยาพร  พรหมทา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพชรลานน์
 
1. นางเบญจมาภรณ์  จันทรชิต
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
 
1. นางอ้อยทิพย์  แพทยาโยธิน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ไสยสมบัติ
2. เด็กหญิงธนิยา  ชาลากูลพฤฒิ
3. เด็กหญิงนิธินันท์  ปัญกาญจน์สกุล
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  คะตะวงศ์
5. เด็กหญิงวิรัญญา  ธรรมแสง
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
2. Mr.Frans De  Villers
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวีณ  แสวงผล
2. นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์
3. นายรดิศสิทธิ์  เรืองมณีวงษ์
4. นางสาวรัญชิญา  บุญมาก
5. นายเขตโสภณ  บูรณะ
 
1. นายศักดิ์ชัย  มะโรณีย์
2. MissHershie  Lopez
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธณัฐญา  ด้วงต่าย
 
1. นางสาวปิยลดา  มีเกษ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิรัลยา  บุญส่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประพล  สมคณ
2. เด็กชายมาก้อง  ตั้งเกษมุกดา
 
1. นางพรงาม  ชารีนิวัฒน์
2. MissJackelyn  Sudaypan
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนนิกานต์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวภัทรนันท์  พระอารักษ์
 
1. นางทิพวรรณ  ยศวิจิตร
2. Mr.Julio  Widwidan
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐรินทร์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวธิดาภรณ์  ขุมคำ
3. นายนพณัฐ  เบ้าทอง
4. นายปริตร  นาคพันธ์
5. นายพชร  ประสิทธิ์
6. นางสาวพัชราภรณ์  พันระหา
7. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญตระการ
8. นางสาวรัตนาวดี  สีทับทิม
9. นางสาวรุ่งธิวา  ดวงมาลา
10. นายสิทธิศักดิ์  พิทักษา
 
1. นายชัยโรจน์  พิทักษ์ธรรม
2. นายประจักษ์  พันธสีมา
3. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แขมคำ
2. เด็กหญิงรัชรินทร์  สาระพล
3. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีสมนึก
4. เด็กชายศุภกร  สอดสี
5. เด็กหญิงเกษตรา  แสงเวียน
 
1. นายศักดิ์ชาย  เกษร
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  แสงใสแก้ว
2. นายปภิณวิช  สายชนะธนกร
3. นายมงคล  จันทร
4. นางสาวมณีรัตน์  ปะละกัง
5. นางสาวแพรวรินทร์  กันยาสาย
 
1. นางวาสนา  ทิพย์รักษา
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  บุญเฉลียว
2. เด็กชายจีรวัฒน์  วีรุพูล
3. เด็กหญิงอรอุมา  จำปากุล
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฝางนอก
2. เด็กหญิงพัชริดา  ราชรินทร์
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทะเสน
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสาวสุนันทา  สิมพันธ์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา   แต้มทอง
2. นายพงษ์สิทธิ์  หอมสมบัติ
3. นางสาวอารียา  ยะฮวดสา
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลันดา  บุญล้อม
2. เด็กหญิงมนสุภัค  สุพรหมธีรกูร
 
1. นางเกศินี  สารพันธุ์
2. นางสาวนิรันดา  สระโสม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เพชรลานน์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  จารุอารยนันท์
 
1. นางมยุรี  สาลีวงศ์
2. นางสาวนิภาพร  เรืองคำ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  มณีโชติ
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพวงพร  ป้องพิมพ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลำปี
 
1. นางศิริวรรณ  มะโรณีย์
2. นางวณิชยา  รัฐอุบล
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเตชิต  วัฒนาพฤกษชาติ
 
1. นายธัญวิชญ์  สาลีวงศ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมินันท์  คำแพง
 
1. นางสาววีระยา  บุญพามา
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาทอง  สีหะวงษ์
 
1. นายประสพ  ชารีนิวัฒน์
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายวีระพงศ์  จันทร์ดี
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาทอง  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงชลิดา  ดอนชัยธนากูล
3. นางสาวณัฏฐาภรณ์  สุริยา
4. นางสาวทิพย์วรรณ  เพ็งจันทร์
5. นางสาวธนวรรณ  พวงเพชร
6. เด็กชายนัฐพล  ศรีพรมมาศ
7. เด็กหญิงนิธิพร  ก้อนทอง
8. นายนิรุติ  จันทนา
9. นางสาวปวีณ์นุช  ชนูดหอม
10. นายพชร  มงคล
11. นายพีระพัฒน์  ทองทึง
12. เด็กหญิงพุฒินันท์  สิริรจน์
13. นางสาวภาวิณี  แก้วสม
14. นางสาวรุ่งทิวา  เฉลิมพล
15. นางสาววชิรญา  แก่นจันทร์
16. เด็กหญิงวริศรา  ทองเพ็ชร
17. นางสาววิภาวี  ศุภเลิศ
18. นางสาววิลัยพร  สีหะวงษ์
19. เด็กชายวีระพงศ์  จันทร์ดี
20. นายวีระพงศ์  แสงสกุล
21. เด็กหญิงศรัญญา  เกาะน้ำใส
22. นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม
23. นางสาวสมถวิล  ธรรมนิยม
24. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวนา
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะโสดา
26. นางสาวสุภาวดี  มีวงษ์
27. นางสาวสุรีพร  จินดาศร
28. เด็กหญิงหทัยชนก  วงษ์เลิศ
29. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวี
30. นางสาวเจนจิรา  มรรคนา
 
1. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
2. นายอุทัย  จึงสมาน
3. นางอ้อยทิพย์   แพทยโยธิน
4. นางพรงาม   ชารีนิวัฒน์
5. นายอนุชา  บุญเย็น
6. นายฐานันดร์ตรี  อารยะพงศ์สกุล
7. นายณัฐพร   ทองพูน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันหมุด
2. เด็กหญิงอารียา  สงค์มี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ขันธ์
2. เด็กชายปวเรศ  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ปราบภัย
2. นางสาวนิรชา  เจริญรัตน์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลภูมิ  โค้วไพโรจน์
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  อันทะชัย
2. นายอดิศร   กันตรี
 
1. นางสาววรัญญา  เสนสม
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงอาภิสรา  กรีสูงเนิน
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงดิษยา  กิ่งทวยหาญ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมชาย  พุทธเสน
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  พรหมสาลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภนิตา  สระแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ทองทับ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  ทรงงาม
2. นายศุภกร  กุศลสมบูรณ์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงษ์  สุแก้ว
2. นายมนตรี  นรสิงห์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงนริศรา  บุตรมา
3. เด็กหญิงนัยรัตน์  ทองทับ
 
1. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายนพณัฐ  เบ้าทอง
2. นางสาวสุกุลนันท์  วงศ์พิมพ์สร
3. นางสาวสุภนิดา  เสนคราม
 
1. นายบัณฑิตย์  เขตสกุล
2. นายยุวพล  แสงวาศ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทองเขียว
3. เด็กหญิงปภัสรา  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงปภัสสร  เฉลิมพล
5. เด็กหญิงรัชนี  อ่อนสังข์
6. เด็กหญิงรัฐติญาพร  ปัตถา
 
1. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
2. นายณฐอร  ตังนิธภัทร
3. นางสาวยุวดี  คุณสม
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวกษมา  อุดทา
2. นางสาวจุฑามาศ  จำปาต้น
3. นางสาวธิดารัตน์  นวนิล
4. นางสาวรวิสรา  ผิวงาม
5. นางสาววรรณรัตน์  ออมชมภู
6. นางสาวสุพรรณี  ศรีโวหะ
 
1. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
2. นางสาวยุวดี  คุณสม
3. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงศิญากร  สุขวงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แมมขุนทด
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นางประสพสุข  ระยับศรี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชลดา  เกษร
2. นางสาวฐาปนี  สิงหาอาจ
3. นายพีรพัฒน์  ชะบา
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์   ขันคำ
2. นางประสพสุข  ระยับศรี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ภาษี
2. เด็กชายชัยพร  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงปิยลักษณ์  แก้วนารี
 
1. นางวัฒนา  หาวิชิต
2. นายสมคิด  บุญมะ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิภา  อินทรีย์
2. นางสาวรุ่งทิวา  เฉลิมพล
3. นางสาวสุทธิดา  สุจันทา
 
1. นางสาวผอบทอง  สุจินพรัหม
2. นางสุนันทา  สิมพันธ์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขอบเขต
2. เด็กหญิงภคินี  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงศกุลตลา  บุญชู
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  งาดเกาะ
2. นางสาวนุชธิดา  บุตรวงศ์
3. นางสาวปารณีย์  โพธิ์คำ
 
1. นางประสพสุข  ระยับศรี
2. นางสาวสถิดาภรณ์   ขันคำ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. เด็กหญิงครองขวัญ  เสื้อฟรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โดรพ
3. เด็กหญิงธนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง 4 1. นางสาวชนนิกานต์  ไกรรักษ์
2. นางสาวทิพธัญญา  ไชยวรรณ
3. นายศราวุฒิ  โพธิ์ชัย
 
1. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
2. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
3. เด็กชายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.3 ทอง 6 1. นางสาวสุติญา  ศิลาโชติ
2. นางสาวอรัญา  เขียวสะอาด
3. นางสาวเกษราภรณ์  ดวงแก้ว
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางนันท์นภัส  อุบลพงษ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทวี
2. เด็กหญิงวรัญญา   บุญประกอบ
3. เด็กหญิงศศิประภา   บุญอยู่
 
1. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
2. ดร.ยุวดี  คุณสม
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญเนตร  พลสมบัติ
2. นายณรงค์ศักดิ์  นรสาร
3. นางสาวลัดดาภรณ์  ศิลาชัย
 
1. นางจรรยา  อิ่มวุฒิ
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร