สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวารุณี  โคตะลุ
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธวรรณ  แก้วพวง
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศศิณี  ศรีชัย
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรภิญญา  จำปาเรือง
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  พนอมสาท
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสีแพร  พิมโคตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 18 1. เด็กชายทินภัทร  ศรีสุข
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ชิณวงศ์
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
2. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกกร  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายวีรพล  แก้วพวง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงรัตติกา  จำปาเรือง
3. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายประเสริฐศักดิ์  สมดอกแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 17 1. นางสาวจิตฤดี  พุฒพันธ์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อยู่ครุฑ
3. นางสาวเจนจิรา  พิมพา
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  เสนรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  วัดสธูป
2. เด็กชายวิวัฒน์ไชย  นามวงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายภานุมาศ  ชิณวงษ์
2. นายสหรัฐ  การบรรจง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุริยะศักดิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศนิษา  พันธ์มุง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนรากร  ภักดีวงษ์
2. เด็กชายพัฒนวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วพวง
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนงลักษณ์   หมั่นสระเกษ
2. นายปฏิพล   ชิณวงษ์
3. นางสาวเมจิรา   แก้วพวง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 1. นางสาวดารารัตน์  จันทร์เปา
2. นายรัตนชัย  แก้วพวง
3. นางสาวสุพัตรา  ชิณวงค์
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำโสภา
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีชัย
 
1. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุชา  ชิณวงค์
2. เด็กชายตะวัน  พ้นไพ
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประวิทย์  ทองไทย
2. นายสุเมฆ  บุญเชิญ
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.04 เงิน 5 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.48 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณวงศ์
2. เด็กชายองอาจ  แก้วพวง
 
1. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 14 1. เด็กชายชยะวัฒน์  พันธ์วิไล
2. เด็กชายประกิต  พันธ์แจ่ม
3. เด็กชายพลวัฒน์  ชิณวงค์
4. เด็กชายภาณุวัตร  กันเกตุแก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  แก้วพวง
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นายชาญณรงค์  ทัพซ้าย
2. นายปฏิพล  ชิณวงษ์
3. นายปิยะ  บุญลา
4. นายเกรียงไกร  เสียงใส
5. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ศรี
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วรรณทวี
2. เด็กชายธรรมนาถ  ปัตวงค์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชิณวงศ์
4. เด็กหญิงพิมศิริ  พันวิไลย
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  กกม่วง
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางสาวกาญจนา  ชิณวงศ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราพร  ชิณวงค์
2. นางสาวพิไลลักษณ์  แก้วพวง
3. นางสาววิชิตา  จันดี
4. นางสาวสุดารัตน์  ชิณวงค์
5. นางสาวเกษสุธร  ชิณวงค์
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางสาวนาถลัดดา  สกุลแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กชายณรงศักดิ์  แก้วพวง
3. เด็กชายพัฒนวุฒิ  ชิณวงษ์
4. เด็กหญิงรัตติกาน  กกม่วง
5. เด็กชายวิบูลย์  แก้วพวง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.9 ทอง 7 1. นางสาวจิรภิญญา  แก้วพวง
2. นางสาวณัฐราภรณ์  ชิณวงค์
3. นายทนงศักดิ์  จันทา
4. นายสหรัฐ  การบรรจง
5. นายสุเมฑ  แก้วพวง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายก่อกุศล  จำปาเรือง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 9 1. นางสาวมาริสา  ถาลาดแก้ว
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำโสภา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เทพอาสา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 15 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมจันทร์
2. นายอลงกรณ์  ชิณวงศ์
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนธร  นามวงษ์
2. นางสาวระพีพัฒน์  ชิณวงค์
3. นางสาวศศิญา  แก้วพวง
4. นางสาวสีแพร  พิมโคตร
5. นางสาวสุพรรณี  จันทา
6. นางสาวสุรางคนาง  วงศ์เส
7. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วเกิด
8. นางสาวอรอุมา  ทิวะโต
9. นางสาวอรุณี  บุญเชิญ
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  อเนกา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
3. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล  เสาเวียง
2. เด็กชายวิบูลย์  แก้วพวง
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวปรียานุช  มังสุลัย
2. นางสาวอรุโณทัย  คำโสภา
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายธนพัฒน์  นันทพล
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชกร  จำปาเรือง
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพอาสา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยะ  บุญลา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  การบรรจง
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  พิมพา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อุตชุม
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 9 1. นางสาวพลอยไพลิน  เกาะน้ำใส
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายนรากร  ภักดีวงษ์
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกกร  ตากลิ่มนอก
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวสีแพร  พิมโคตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.85 เงิน 7 1. เด็กชายก่อกุศล  จำปาเรือง
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรณนิกา  ดอนตาชิต
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนธร  นามวงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุรางคนาง  วงศ์เส
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชิณวงศ์
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวินชา  จ้อยสาคู
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 7 1. นางสาวอรุณี  บุญเชิญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชิณวงศ์
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจริญญา  ขันคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรรนา
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบัณฑิตา  พันธ์วิไล
2. นางสาววรรณิสา  วันทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  กับปะโก
2. เด็กชายศรุตนันท์  ชิณวงษ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สมดอกแก้ว
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  จำปาเรือง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมัชฌิมา  ลาดเสน
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สมดอกแก้ว
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิมลชัย  ม่วงพุ่ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสนรัตน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิติศักดิ์  ชิณวงษ์
2. เด็กชายจุลจักร   ชิณวงค์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายคุณากร  นามวงษ์
2. เด็กชายอัครพล  สมโภชน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นายศตวรรษ   แก้วพวง
2. นายเกรียงสิทธิ์   แก้วพวง
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงสุวิชชา  จ้อยสาคู
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายปฏิพล  ชิณวงษ์
2. นายอลงกรณ์  มาสวัสดิ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จันเทพา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชาญณรงค์  ทัพซ้าย
2. นายทนงศักดิ์  จันทา
3. นายสหรัฐ  การบรรจง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บัวจูม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำโสภา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ชิณวงศ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายชิณวัตร  ชิณวงษ์
2. นายดุลยพล  บุญเชิญ
3. นายธนพล  โสตินัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงจริญญา  ขันคำ
2. เด็กหญิงนัทติกานต์  พุฒพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรี  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  พรรณา
5. เด็กหญิงวิรพัฒน์  สีดากุล
6. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวจิราพร  อำไพ
2. นายนัฐพงษ์  แก้วพวง
3. นางสาววรรณเทียน  พันวิไลย
4. นางสาวศิริวรรณ  อินอำคา
5. นางสาวอุไรวรรณ  คำโสภา
6. นางสาวเมจิรา  แก้วพวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 14 1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริบูลย์
2. นางสาวธนัญชนก  มิ่งขวัญ
3. นางสาวเสาวคนธ์  ธุระพันธ์
 
1. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวณัฐวรรณ  อำไพ
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทียนมณี
3. นางสาวรวีวรรณ  ชิณวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธเนศ  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วัดสธูป
3. เด็กชายศิริยุทธ  สืบเพ็ง
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารารัตน์  จันทร์เปา
2. นายปิยะ  บุญลา
3. นายเฉลิมเกียรติ  อำไพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
77 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  ไกรรบ
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงคำ
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนีกร  ชิณวงษ์
2. นางสาวรัชนีกร  โตมร
3. นางสาวสุชาดา  ทองสะอาด
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
2. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
80 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ชิณวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นางธนิดา  แก้วพวง
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิทย์  เวียงคำ
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายองอาจ  แก้วพวง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชิณวงษ์
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง