สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกกร  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นายวีรพล  แก้วพวง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนรากร  ภักดีวงษ์
2. เด็กชายพัฒนวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วพวง
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนงลักษณ์   หมั่นสระเกษ
2. นายปฏิพล   ชิณวงษ์
3. นางสาวเมจิรา   แก้วพวง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวปรียานุช  มังสุลัย
2. นางสาวอรุโณทัย  คำโสภา
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงจริญญา  ขันคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรรนา
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบัณฑิตา  พันธ์วิไล
2. นางสาววรรณิสา  วันทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางกรรณนิกา  หอมหวล