สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวารุณี  โคตะลุ
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 14 1. เด็กชายชยะวัฒน์  พันธ์วิไล
2. เด็กชายประกิต  พันธ์แจ่ม
3. เด็กชายพลวัฒน์  ชิณวงค์
4. เด็กชายภาณุวัตร  กันเกตุแก้ว
5. เด็กชายอภิชาติ  แก้วพวง
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพล  เสาเวียง
2. เด็กชายวิบูลย์  แก้วพวง
 
1. นายวสันต์  ชาลี
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อุตชุม
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกรรณนิกา  ดอนตาชิต
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนธร  นามวงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 7 1. นางสาวอรุณี  บุญเชิญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิติศักดิ์  ชิณวงษ์
2. เด็กชายจุลจักร   ชิณวงค์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายชิณวัตร  ชิณวงษ์
2. นายดุลยพล  บุญเชิญ
3. นายธนพล  โสตินัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ชิณวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นางธนิดา  แก้วพวง