สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 18 1. เด็กชายทินภัทร  ศรีสุข
2. เด็กชายนัฐพงษ์  ชิณวงศ์
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
2. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงรัตติกา  จำปาเรือง
3. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายประเสริฐศักดิ์  สมดอกแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 17 1. นางสาวจิตฤดี  พุฒพันธ์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อยู่ครุฑ
3. นางสาวเจนจิรา  พิมพา
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  เสนรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  วัดสธูป
2. เด็กชายวิวัฒน์ไชย  นามวงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายภานุมาศ  ชิณวงษ์
2. นายสหรัฐ  การบรรจง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
2. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 1. นางสาวดารารัตน์  จันทร์เปา
2. นายรัตนชัย  แก้วพวง
3. นางสาวสุพัตรา  ชิณวงค์
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.04 เงิน 5 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.48 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณวงศ์
2. เด็กชายองอาจ  แก้วพวง
 
1. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วรรณทวี
2. เด็กชายธรรมนาถ  ปัตวงค์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชิณวงศ์
4. เด็กหญิงพิมศิริ  พันวิไลย
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  กกม่วง
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางสาวกาญจนา  ชิณวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กชายณรงศักดิ์  แก้วพวง
3. เด็กชายพัฒนวุฒิ  ชิณวงษ์
4. เด็กหญิงรัตติกาน  กกม่วง
5. เด็กชายวิบูลย์  แก้วพวง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 9 1. นางสาวมาริสา  ถาลาดแก้ว
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  การบรรจง
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 9 1. นางสาวพลอยไพลิน  เกาะน้ำใส
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.85 เงิน 7 1. เด็กชายก่อกุศล  จำปาเรือง
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชิณวงศ์
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นายศตวรรษ   แก้วพวง
2. นายเกรียงสิทธิ์   แก้วพวง
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายปฏิพล  ชิณวงษ์
2. นายอลงกรณ์  มาสวัสดิ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 14 1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริบูลย์
2. นางสาวธนัญชนก  มิ่งขวัญ
3. นางสาวเสาวคนธ์  ธุระพันธ์
 
1. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนีกร  ชิณวงษ์
2. นางสาวรัชนีกร  โตมร
3. นางสาวสุชาดา  ทองสะอาด
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
2. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์