สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธวรรณ  แก้วพวง
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศศิณี  ศรีชัย
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุริยะศักดิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศนิษา  พันธ์มุง
 
1. นายพีรสร  เจือจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  คำโสภา
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีชัย
 
1. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุชา  ชิณวงค์
2. เด็กชายตะวัน  พ้นไพ
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นายชาญณรงค์  ทัพซ้าย
2. นายปฏิพล  ชิณวงษ์
3. นายปิยะ  บุญลา
4. นายเกรียงไกร  เสียงใส
5. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ศรี
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราพร  ชิณวงค์
2. นางสาวพิไลลักษณ์  แก้วพวง
3. นางสาววิชิตา  จันดี
4. นางสาวสุดารัตน์  ชิณวงค์
5. นางสาวเกษสุธร  ชิณวงค์
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นางสาวนาถลัดดา  สกุลแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.9 ทอง 7 1. นางสาวจิรภิญญา  แก้วพวง
2. นางสาวณัฐราภรณ์  ชิณวงค์
3. นายทนงศักดิ์  จันทา
4. นายสหรัฐ  การบรรจง
5. นายสุเมฑ  แก้วพวง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กชายก่อกุศล  จำปาเรือง
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำโสภา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เทพอาสา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 15 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมจันทร์
2. นายอลงกรณ์  ชิณวงศ์
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายบุญส่ง  สู่เสน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนธร  นามวงษ์
2. นางสาวระพีพัฒน์  ชิณวงค์
3. นางสาวศศิญา  แก้วพวง
4. นางสาวสีแพร  พิมโคตร
5. นางสาวสุพรรณี  จันทา
6. นางสาวสุรางคนาง  วงศ์เส
7. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วเกิด
8. นางสาวอรอุมา  ทิวะโต
9. นางสาวอรุณี  บุญเชิญ
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  อเนกา
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
2. นายเชน  เพ็งมาตร
3. นางกรรณนิกา  หอมหวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายธนพัฒน์  นันทพล
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพอาสา
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายนรากร  ภักดีวงษ์
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกกร  ตากลิ่มนอก
 
1. นายสุกิจ  สมปาน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวสีแพร  พิมโคตร
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายคุณากร  นามวงษ์
2. เด็กชายอัครพล  สมโภชน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงสุวิชชา  จ้อยสาคู
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จันเทพา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บัวจูม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำโสภา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ชิณวงศ์
 
1. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงจริญญา  ขันคำ
2. เด็กหญิงนัทติกานต์  พุฒพันธ์
3. เด็กหญิงพัชรี  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  พรรณา
5. เด็กหญิงวิรพัฒน์  สีดากุล
6. เด็กหญิงศิริพร  แก้วพวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวจิราพร  อำไพ
2. นายนัฐพงษ์  แก้วพวง
3. นางสาววรรณเทียน  พันวิไลย
4. นางสาวศิริวรรณ  อินอำคา
5. นางสาวอุไรวรรณ  คำโสภา
6. นางสาวเมจิรา  แก้วพวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวณัฐวรรณ  อำไพ
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทียนมณี
3. นางสาวรวีวรรณ  ชิณวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นายภิญโญ  ชิณวงศ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธเนศ  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  วัดสธูป
3. เด็กชายศิริยุทธ  สืบเพ็ง
 
1. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารารัตน์  จันทร์เปา
2. นายปิยะ  บุญลา
3. นายเฉลิมเกียรติ  อำไพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  อามาตร
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  ไกรรบ
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงคำ
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิทย์  เวียงคำ
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายองอาจ  แก้วพวง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ชิณวงษ์
 
1. นายเชน  เพ็งมาตร
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง