สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉันทนา  บุษบา
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวพิมล  ใบคราม
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาระวัน
 
1. นางจันทร์จุรี  บุญส่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมิตา  ใสกระจ่าง
 
1. นางจันทร์จุรี  บุญส่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาพร   บุญราช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สาระพล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐติยากร  เกษร
2. นางสาวสุมนทิพย์  ดวงนิล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พุดทา
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มะโนราช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวศรีวิมล  สังขวงษ์
2. นางรุ่งนภา  พรมชาติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวัฒนา  นาจำปา
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายนัฐพงศ์  กิ้งสกุล
2. เด็กชายมนตรี  ดวนใหญ่
3. เด็กชายสมพร  สมสล้าง
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม 12 1. นายจีรวัฒน์  หาริชัย
2. นางสาวดาราพร  ธรรมดา
3. นางสาวสุฑาทิพย์  ดวนใหญ่
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางเกศสุดา  กำจัด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงรสริน  หัวเสือ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ปักษี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พุดทา
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาววันดี  วิถี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวจินดารัตน์  สมศรี
2. นางสาวสมฤดี  ปัสบาล
3. นางสาวสุเมธี  ศรีบุญเรือง
 
1. สิบเอกณัฐชญา  สมยิ่ง
2. นางเกษสุดา  กำจัด
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภาพันธ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มงคล
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ไตยวงค์
 
1. นายวันดี  วิถี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.88 เงิน 8 1. นายวชิระ  อาจสารี
2. นายอภิสิทธ์  ไกรยา
3. นายไกรสร  แก้วปัญญา
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
2. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตัดสมัย
2. เด็กหญิงรวิสรา  ระงับศรี
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อิสาน
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นายสันติสุข  กุลัดนาม
2. นายสุวิชชัย  อรรถวรรณ์
3. นายเจษฎา  บุญเอี่ยม
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายราเชนทร์  ทิพโชติ
2. เด็กชายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาววันดี  วิถี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายจารณ  เสาวัง
2. นายประวิทย์  วิเชียร
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นายธีรพล  คำหล้า
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธีรภัทร  ดวนใหญ่
2. เด็กชายอนุรักษ์  ดลเจือ
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.08 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  วิเชียร
2. เด็กชายทัศน์พล  เพ็งแจ่ม
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.67 เงิน 17 1. นางสาวนาตยา  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวประวีณา  พารุนัย
3. นางสาวศิริลักษณ์  สืบสุนทร
4. นางสาวสุพัตตา  คำแก้ว
5. นายสุระศักดิ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นายประสาท  สาลี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สำเภา
 
1. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุปผา  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิยา  พรรณา
2. เด็กชายศิรวิทย์  ปักษี
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง 6 1. นายปิยะรัฐ  ดวนใหญ่
2. นางสาวเจนจิรา  อนงค์
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.67 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์นิภา   ดวนใหญ่
2. นางสาวชฎาภรณ์  สมจันทร์
3. นางสาวณัฐมน  ดวนใหญ่
4. นางสาวนภาลัย  พรมมี
5. นางสาวประภัสสร  ธรรมวัติ
6. นางสาวพิมพิศา  แก้วดี
7. นางสาวศิริณี  ทวีการณ์
8. นางสาวสิลีนาฏ  ใสเหล็ก
9. นางสาวสุวรี  กำจัด
10. นางสาวสุวิมล  ทองบาง
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
3. นางสาววิลาวัลย์  อ่อนคำหล้า
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชนิดา  อรทัย
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวภิมาย  พรมชาติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายมนตรี  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวปนัดดา  พรมชาติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวสุกัญญา  อุรา
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใสกระจ่าง
2. เด็กหญิงวนัชพร  แก้วดี
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลดา  กำจัด
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวอัมพร  เภาแก้ว
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิชนิภา  คำโสภา
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญสูง
3. เด็กหญิงเงินตรา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนิติชัย  ไพอุปรี
2. นายอดิศักดิ์  โคนาบาล
3. นายอรรถพล  มีประวัติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรชัย  บุญหนัก
2. นายอภิชาต  มะณู
3. นายอภิสิทธิ์  จันทะเสน
4. นายอัษฎาวุธ  สมจันทร์
5. นายเกียรติศักดิ  สมบัล
6. นายเทวินทร์   บุญธรรม
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลพันธ์  มัสดล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชนะชัย
3. นายจำนงศ์  มะณู
4. เด็กชายฉลอง  วรวงศ์
5. นางสาวชมัยพร  ใสกระจ่าง
6. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
7. นายธีรชัย  บุญหนัก
8. นางสาวปรียากรณ์  บุญปลูก
9. นายปิยะณัฐ  แพทย์อ้อ
10. นายปิยะรัฐ  ดวนใหญ่
11. นางสาวศิรินภา  อินตา
12. นายสมยศ  ศรีโสภา
13. เด็กชายสิทธินันท์  พลับเพลิง
14. นางสาวสุพัตตรา  พึ่งเปี่ยม
15. นางสาวสุภิตตรา  มั่งมี
16. นางสาวสุวณี  อิสาน
17. เด็กชายสุวัฒน์  ปัชชา
18. นายอภิชาต  มะณู
19. นายอภิวรรตน์  ใสกระจ่าง
20. นายอภิสิทธิ์  จันทะเสน
21. นายอัษฎาวุธ  สมจันทร์
22. นายเกียรติศักดิ์  สมบัล
23. นางสาวเจนจิรา  อนงค์
24. นายเทวินทร์  บุญธรรม
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
3. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
4. นายนายคธาสิทธิ์  รัตนา
5. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 19 1. นายอภิสิทธิ์  จันทะเสน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวณี  อิสาน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 1. นางสาวนันทกานต์  บัวจันทร์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 1. นายมนตรี  สมโภชน์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 14 1. นางสาวนันทกานต์  บัวจันทร์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 13 1. นางสาวกชวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศุภกิตติ์  ไชยา
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญมา
 
1. นายธนพล  แสงหิรัญ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพนา  นาครินทร์
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 12 1. นางสาวอารียา  ลบสูงเนิน
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.75 เงิน 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อกอุ่น
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.4 เงิน 9 1. นางสาวปรารถนา  เงินศรี
 
1. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นายปุรเชษฐ์  ดวนใหญ่
2. นางสาวอารียา  สมจันทร์
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวณัฐรดา   กานุวงศ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงษ์  มังษา
2. นางสาวสุภาพร  สมจันทร์
3. นายสุรนันท์  อินทร์คำ
4. นายสุรเชษฐ์  มั่นคง
5. นางสาวสุวรรณี  สุขเกิด
6. นางสาวเรนปวี   คำฉิม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
3. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.18 เงิน 5 1. นางสาวคนิดา  ดวนใหญ่
2. นางสาวจิราวรรณ  รำมะศักดิ์
3. นางสาวนันทิชา  อรทัย
4. นางสาวพรนิภา  เมืองห้าว
5. นางสาวสุนิสา  อินธิเสน
6. นางสาวหทัยรัตน์  อรทัย
7. นางสาวเกษศิริ  นงค์สันเทียะ
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นายต่อศักดิ์  คนคม
3. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิทักษา
2. เด็กหญิงพรพิมล  พรมรักษา
3. เด็กหญิงพิศราภรณ์  ไกรยา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบาล
5. เด็กหญิงอุไรพร  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
2. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 1. นางสาวคัมภีร์  อุรา
2. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
3. นางสาวทองจันทร์  พรมชาติ
4. นางสาวทิพวัลย์  กอนินัย
5. นางสาวเจนจิรา  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภกิตติ์  ไชยา
2. เด็กชายสิทธินันท์  พลับเพลิง
 
1. นายธนพล  แสงหิรัญ
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญมา
 
1. นายธนพล  แสงหิรัญ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชิรา  วิจารณ์
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  พิมาย
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
2. นางสาวภารดี  นามวัน
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริกัญญา  มังษา
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤตนัย  สุธาตุ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายทศพล  แก้วอุดร
2. เด็กชายมีมงคล  เกษแก้ว
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวเจนจิรา  เพ็งพันธ์
2. นายเมคิณ  ภาวัง
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กำจัด
2. เด็กหญิงอภิญญา  อรทัย
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายรัฐชัย  แก้วโดด
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อีสาน
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หาญภิรมย์
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เกษแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธนาวดี  ดวนใหญ่
2. นางสาวพรรณอร  กันยา
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายกัมพล  โสดาธาตุ
2. นายณัฐพงษ์  เกตุพิบูลย์
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  ศรีลน
2. นายมนตรี  สมโภชน์
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจุฑามาส  มหาชัย
2. นางสาวอรทัย  บุญสนิท
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  อุรา
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวจันทร์
3. เด็กชายผดุงพล  สำแดงภัย
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายธีรพล  คำหล้า
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพศ  วันดวง
2. นายพีรวุฒิ  พิมนา
3. นายศุภกิตติ์  ศรีโพนดวน
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายธีรพล  คำหล้า
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายฐาปกรณ์  ชะนะชัย
2. นายวิทวัส  วงศ์พินิจ
3. นายสิวะพร  บุญธรรม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงนศิรา  นามบุตร
2. เด็กหญิงสิรินดา  สมบัน
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สำเภา
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวรัชนีกร  นาคเสน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางชนิดา  ใสกระจ่าง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญานุช  สมหมาย
2. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วโดด
3. เด็กหญิงเทียนทอง  ศิริมานพ
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญนภา  กันยา
2. นางสาวธัญญามาศ  กำจัด
3. นางสาววรัญญา  สงคราม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์