สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พุดทา
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวัฒนา  นาจำปา
 
1. นายต่อศักดิ์  คนคม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายนัฐพงศ์  กิ้งสกุล
2. เด็กชายมนตรี  ดวนใหญ่
3. เด็กชายสมพร  สมสล้าง
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม 12 1. นายจีรวัฒน์  หาริชัย
2. นางสาวดาราพร  ธรรมดา
3. นางสาวสุฑาทิพย์  ดวนใหญ่
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
2. นางเกศสุดา  กำจัด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.9 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธีรภัทร  ดวนใหญ่
2. เด็กชายอนุรักษ์  ดลเจือ
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญมา
 
1. นายธนพล  แสงหิรัญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นายปุรเชษฐ์  ดวนใหญ่
2. นางสาวอารียา  สมจันทร์
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวณัฐรดา   กานุวงศ์