สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐติยากร  เกษร
2. นางสาวสุมนทิพย์  ดวงนิล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มะโนราช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวศรีวิมล  สังขวงษ์
2. นางรุ่งนภา  พรมชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภาพันธ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มงคล
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ไตยวงค์
 
1. นายวันดี  วิถี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายราเชนทร์  ทิพโชติ
2. เด็กชายเจษฎากร  ชาญพินิจ
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาววันดี  วิถี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายจารณ  เสาวัง
2. นายประวิทย์  วิเชียร
 
1. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
2. นายธีรพล  คำหล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.08 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  วิเชียร
2. เด็กชายทัศน์พล  เพ็งแจ่ม
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สำเภา
 
1. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวภิมาย  พรมชาติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใสกระจ่าง
2. เด็กหญิงวนัชพร  แก้วดี
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลดา  กำจัด
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 13 1. นางสาวกชวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศุภกิตติ์  ไชยา
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤตนัย  สุธาตุ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  สมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายรัฐชัย  แก้วโดด
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อีสาน
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หาญภิรมย์
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เกษแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวธนาวดี  ดวนใหญ่
2. นางสาวพรรณอร  กันยา
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายกัมพล  โสดาธาตุ
2. นายณัฐพงษ์  เกตุพิบูลย์
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  อุรา
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวจันทร์
3. เด็กชายผดุงพล  สำแดงภัย
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายธีรพล  คำหล้า