สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉันทนา  บุษบา
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวพิมล  ใบคราม
 
1. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาระวัน
 
1. นางจันทร์จุรี  บุญส่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงรสริน  หัวเสือ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ปักษี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พุดทา
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาววันดี  วิถี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวจินดารัตน์  สมศรี
2. นางสาวสมฤดี  ปัสบาล
3. นางสาวสุเมธี  ศรีบุญเรือง
 
1. สิบเอกณัฐชญา  สมยิ่ง
2. นางเกษสุดา  กำจัด
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.88 เงิน 8 1. นายวชิระ  อาจสารี
2. นายอภิสิทธ์  ไกรยา
3. นายไกรสร  แก้วปัญญา
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
2. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตัดสมัย
2. เด็กหญิงรวิสรา  ระงับศรี
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  อิสาน
 
1. นางสาววันดี  วิถี
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 17 1. นายสันติสุข  กุลัดนาม
2. นายสุวิชชัย  อรรถวรรณ์
3. นายเจษฎา  บุญเอี่ยม
 
1. นายคมเพชร  อ้วนพร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.67 เงิน 17 1. นางสาวนาตยา  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวประวีณา  พารุนัย
3. นางสาวศิริลักษณ์  สืบสุนทร
4. นางสาวสุพัตตา  คำแก้ว
5. นายสุระศักดิ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นายประสาท  สาลี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชนิดา  อรทัย
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายมนตรี  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวปนัดดา  พรมชาติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวนใหญ่
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวอัมพร  เภาแก้ว
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 19 1. นายอภิสิทธิ์  จันทะเสน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 1. นายมนตรี  สมโภชน์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 14 1. นางสาวนันทกานต์  บัวจันทร์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 1. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพนา  นาครินทร์
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 12 1. นางสาวอารียา  ลบสูงเนิน
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.75 เงิน 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อกอุ่น
 
1. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.4 เงิน 9 1. นางสาวปรารถนา  เงินศรี
 
1. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.18 เงิน 5 1. นางสาวคนิดา  ดวนใหญ่
2. นางสาวจิราวรรณ  รำมะศักดิ์
3. นางสาวนันทิชา  อรทัย
4. นางสาวพรนิภา  เมืองห้าว
5. นางสาวสุนิสา  อินธิเสน
6. นางสาวหทัยรัตน์  อรทัย
7. นางสาวเกษศิริ  นงค์สันเทียะ
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นายต่อศักดิ์  คนคม
3. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 1. นางสาวคัมภีร์  อุรา
2. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
3. นางสาวทองจันทร์  พรมชาติ
4. นางสาวทิพวัลย์  กอนินัย
5. นางสาวเจนจิรา  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายกิตติพงษ์  ศรีลน
2. นายมนตรี  สมโภชน์
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจุฑามาส  มหาชัย
2. นางสาวอรทัย  บุญสนิท
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพศ  วันดวง
2. นายพีรวุฒิ  พิมนา
3. นายศุภกิตติ์  ศรีโพนดวน
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายธีรพล  คำหล้า
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายฐาปกรณ์  ชะนะชัย
2. นายวิทวัส  วงศ์พินิจ
3. นายสิวะพร  บุญธรรม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์