สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมิตา  ใสกระจ่าง
 
1. นางจันทร์จุรี  บุญส่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาพร   บุญราช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สาระพล
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิยา  พรรณา
2. เด็กชายศิรวิทย์  ปักษี
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.57 ทอง 6 1. นายปิยะรัฐ  ดวนใหญ่
2. นางสาวเจนจิรา  อนงค์
 
1. นายประสาท  สาลี
2. นางรำไพ  ผ่องแผ้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.67 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์นิภา   ดวนใหญ่
2. นางสาวชฎาภรณ์  สมจันทร์
3. นางสาวณัฐมน  ดวนใหญ่
4. นางสาวนภาลัย  พรมมี
5. นางสาวประภัสสร  ธรรมวัติ
6. นางสาวพิมพิศา  แก้วดี
7. นางสาวศิริณี  ทวีการณ์
8. นางสาวสิลีนาฏ  ใสเหล็ก
9. นางสาวสุวรี  กำจัด
10. นางสาวสุวิมล  ทองบาง
 
1. นางเสาวณี  ดวนใหญ่
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
3. นางสาววิลาวัลย์  อ่อนคำหล้า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวสุกัญญา  อุรา
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิชนิภา  คำโสภา
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญสูง
3. เด็กหญิงเงินตรา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนิติชัย  ไพอุปรี
2. นายอดิศักดิ์  โคนาบาล
3. นายอรรถพล  มีประวัติ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลพันธ์  มัสดล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ชนะชัย
3. นายจำนงศ์  มะณู
4. เด็กชายฉลอง  วรวงศ์
5. นางสาวชมัยพร  ใสกระจ่าง
6. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
7. นายธีรชัย  บุญหนัก
8. นางสาวปรียากรณ์  บุญปลูก
9. นายปิยะณัฐ  แพทย์อ้อ
10. นายปิยะรัฐ  ดวนใหญ่
11. นางสาวศิรินภา  อินตา
12. นายสมยศ  ศรีโสภา
13. เด็กชายสิทธินันท์  พลับเพลิง
14. นางสาวสุพัตตรา  พึ่งเปี่ยม
15. นางสาวสุภิตตรา  มั่งมี
16. นางสาวสุวณี  อิสาน
17. เด็กชายสุวัฒน์  ปัชชา
18. นายอภิชาต  มะณู
19. นายอภิวรรตน์  ใสกระจ่าง
20. นายอภิสิทธิ์  จันทะเสน
21. นายอัษฎาวุธ  สมจันทร์
22. นายเกียรติศักดิ์  สมบัล
23. นางสาวเจนจิรา  อนงค์
24. นายเทวินทร์  บุญธรรม
 
1. นายวีระชัย  สายโส
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์
3. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
4. นายนายคธาสิทธิ์  รัตนา
5. นางกิดาการ  ใสกระจ่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวณี  อิสาน
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 13 1. นางสาวนันทกานต์  บัวจันทร์
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงษ์  มังษา
2. นางสาวสุภาพร  สมจันทร์
3. นายสุรนันท์  อินทร์คำ
4. นายสุรเชษฐ์  มั่นคง
5. นางสาวสุวรรณี  สุขเกิด
6. นางสาวเรนปวี   คำฉิม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
3. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิทักษา
2. เด็กหญิงพรพิมล  พรมรักษา
3. เด็กหญิงพิศราภรณ์  ไกรยา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบาล
5. เด็กหญิงอุไรพร  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
2. นายอติวิชช์  ศรีพวงทอง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายทศพล  แก้วอุดร
2. เด็กชายมีมงคล  เกษแก้ว
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวเจนจิรา  เพ็งพันธ์
2. นายเมคิณ  ภาวัง
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กำจัด
2. เด็กหญิงอภิญญา  อรทัย
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  วงษ์มะณีย์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงนศิรา  นามบุตร
2. เด็กหญิงสิรินดา  สมบัน
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สำเภา
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวรัชนีกร  นาคเสน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ธรรมคุณ
3. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นางชนิดา  ใสกระจ่าง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญานุช  สมหมาย
2. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วโดด
3. เด็กหญิงเทียนทอง  ศิริมานพ
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญนภา  กันยา
2. นางสาวธัญญามาศ  กำจัด
3. นางสาววรัญญา  สงคราม
 
1. นางชเนตตา  ชูสิทธิ์
2. นายสุวิทย์  ศรีนนท์