สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสหรัฐ  ศิริปี
2. เด็กชายอภิเดช  ชาติมนตรี
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายประมูล  นามวิชา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุกร  เอี่ยมสำอาง
2. นายเจริญทรัพย์  ทองกลม
 
1. นายอาคม  กองธรรม
2. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  เนาวบุตร
2. เด็กชายพลศักดิ์  ไชยสิน
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนาม
2. เด็กชายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นายอุดม  ประสาร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  สีหะวงษ์
2. เด็กชายอรรณพ  หอมเกตุ
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวินท์  ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต  สารรักษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  มณีวงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  มณีวงษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนพล  กองพลี
2. นางสาวสะแกวัลย์  โตมร
3. นางสาวอารียา  พิมศรี
 
1. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
2. นายอาคม  กองธรรม