สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ขันคำ
 
1. นางธนาวรรณ   แผ่นศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาววรรณวิภา  ธะศรีชัย
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสภิดา  สีหะวงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 16 1. นางสาวสุพัตรา  เนื้อทอง
 
1. นายทองใส  ขันแข็ง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.88 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิกุล  เพ็งกล้า
2. เด็กหญิงรวินันท์  บุษบงค์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โมคศิริ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวพลอยพิมล  ขวัญนิมิตร
2. นางสาวเจษณี  บุญลา
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  เสาหงษ์
 
1. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย
2. นายธีรยุทธ  บุษบงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวี  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงอักษิพร  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
2. นายวิจิตต์  นาเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวศิริขวัญ  พิมพ์บรรณ
2. นางสาวศิริจรรยา  ศรีอุดร
 
1. นายธีรยุทธ  บุษบงค์
2. นางระพีพรรณ  พรมสาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดชฤทธิ์  ชาลี
 
1. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทืพย์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐริกา  ชาลี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาลี
 
1. นางสาวนันทิยา  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจิรนันท์  บุญเทพ
2. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
3. นางสาวศิรินันท์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
2. นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายฐิตเมธี  ตรีสิงห์
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พลบำเรอ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปาปะพัง
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พลบำเรอ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงศศิธร  สังขพันธ์
3. เด็กหญิงศศิรดา  แก้วแดง
 
1. นางทิวาพร  จันทร์หมื่น
2. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริประเสริฐ  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงเกษมณี  บุษบงค์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางปวีณา  แสงกล้า
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกรรภิรมย์  สีหะวงษ์
2. นายสุทิน  ชาลี
3. นางสาวเกษมสุข  โมคศิริ
 
1. นายผจญภัย   เครื่องจำปา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูดนัย  สุขภูวงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยปัญญา
3. เด็กชายสหรัฐ  ศิริปี
 
1. นางศิริจันทร์  แก้วแดง
2. นายถนอม  แก้วแดง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันคำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
2. นางทิวาพร  จันทร์หมื่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายคมสันต์  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  บุญเทพ
3. นางสาวเจนจิรา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
2. นางดวงกาญจน์  เครื่องจำปา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.93 ทองแดง 8 1. นายธนบูรณ์  คำสาลี
2. เด็กชายธนพล  สีหะวงษ์
 
1. นายสวรรค์  ศรีประใหม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 19 1. นายจิลลพัทร  ชาลี
2. นายยุทธนา  เจริญรัมย์
 
1. นายสวรรค์  ศรีประใหม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.83 เงิน 9 1. นายกนต์ธร  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิดาภา  แจ่มใส
3. นางสาวพัชราภา  รักษาถิ่น
4. นางสาวพิมพ์วิไล  วุฒิพันดา
5. นางสาวอารยา  จำลอง
 
1. นางสาวจตุพร  แก้วพวง
2. นางสาวอรทัย  สุราวุธ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐริกา  ชาลี
2. เด็กชายพัชรพล  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ทองอินทร์
4. เด็กชายอานุภาพ  โมคศิริ
5. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงก์
 
1. นางสาวจตุพร  แก้วพวง
2. นางสาวอลิษา  นามวงษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวนิริศรา  แถวปัดถา
2. นายอธิป  จันทร์เติบ
3. นางสาวเจนจิรา  โสภี
4. นายเจริญชัย  แก้วคำ
5. นายไกรศร  เกตะสิทธิ์
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นายสายันต์  ดวงเนตร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงนราภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงนุจริน  สมใจ
3. เด็กชายพัชรพล  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงพิกุล  เพ็งกล้า
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีหะวงษ์
6. เด็กหญิงวนิสรา  ชาลี
7. เด็กชายศตวรรษ  วะรงค์
8. เด็กหญิงศิริกันยา  ชาติมนตรี
9. เด็กชายศิริประเสริฐ  สีหะวงษ์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  โมคศิริ
11. เด็กหญิงอนันปภา  ชาลี
12. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีนาม
13. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองอินทร์
14. เด็กหญิงเกษมณี  บุษบงค์
15. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงก์
 
1. นางประเคียร  สีหะวงษ์
2. นายทวีชัย  ใจพร
3. นางอลิษา  นามวงษ์
4. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
5. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิมาภรณ์  ชาลี
2. เด็กหญิงจิรนันท์   วรงค์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตนังกุล
4. เด็กหญิงจิราพร  พรายละหาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์เติบ
6. เด็กหญิงพัชรีพร  โตมร
7. เด็กหญิงพัชรียา  ชาลี
8. เด็กหญิงพีรญา  สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  เทศสืบ
10. เด็กหญิงศิริยากร  บุษบงค์
11. เด็กหญิงสรัญญา  นามวงษ์
12. เด็กหญิงสุภรัตน์  เนตรจ๋อย
13. เด็กหญิงอนามิกา  ชาลี
14. เด็กหญิงอลีนา  มารมย์
15. เด็กหญิงอัญทิราภรณ์  วงษ์มณี
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นายปิยะ  อามาตร
3. นายวิโรจน์  ดวงสูงเนิน
4. นางสาวจำนงค์  พิบูลย์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุษบงก์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สมใจ
 
1. นางณฐพร  ทัพวงศ์
2. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  จันเทศ
2. นางสาวจุฑามาศ  เนื้อทอง
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นางสาวจำนงค์  พิบูลย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรายุทธ  บุษบงก์
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดินทร์  โพธิ์วัน
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวปิยธิดา  กิ่งแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาติมนตรี
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชื้อโนนแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิรักษ์  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  การุณย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวชยาภรณ์  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วศรี
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชื้อโนนแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภัทร  คำนึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนัฏดา  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  บุษบงก์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายวชิรากรณ์  บุญนิรันดร์
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.63 เงิน 5 1. เด็กชายนนธวัช  พิมโคตร
 
1. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  พิมโคตร
 
1. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินมอญ
 
1. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีประโชติ
2. นายธนบูรณ์  บุทฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  เนียรมงคล
4. นางสาวสิริยากร  จิตรสมนึก
5. นายเจริญชัย  แก้วคำ
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
2. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวน้ำผึ้ง  แจ่มไสย
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์   เลิศกุศลธรรม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 21 1. นางสาวธนวรรณ  ชาติมนตรี
2. นางสาวธนาพร  คุณรอด
 
1. นางเด่นฟ้า  แก้วภักดี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงพร  สีหาเวช
2. นางสาวนิลุบล  บุริจันทร์
3. นายปริญญ์  แสนปัญญา
4. นางสาวมัทนาวดี  บุติพันดา
5. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
6. นายวิศรุต  ชาลี
7. นางสาวสุกัญญา  ฝอยทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  มะณู
9. นางสาวสุนานันท์  พิมพ์โคตร
10. นางสาวสุนิตรา  นามวงษ์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
3. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยธวัช  ทองลพ
2. เด็กชายนิติพันธ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  ชาติมนตรี
4. เด็กชายวิทยา  ศรีงาม
 
1. นางเรณู  สีหะวงศ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมสันต์  สีหะวงษ์
2. นายจรัญชัย  โตมร
3. นางสาวณัฐกานต์  เทนพรมราช
4. นายสมพงษ์  ส่งสุข
 
1. นางเรณู  สีหะวงศ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจารุณี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสนปัญญา
3. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
2. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทอฝัน  นามวงษ์
2. นางสาวประภาสิริ  สีหะวงษ์
3. นางสาวอภิญญา  วรงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
2. นางมยุรี  บุญพบ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธะศรีชัย
2. เด็กหญิงนุจรินทร์   สมใจ
3. เด็กหญิงสินทรัพย์  วงศ์คูณ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นายกนต์ธร  สีหะวงษ์
2. นายปิยะพงษ์  แก้วคำ
3. นางสาวสุรัญญา  แก้วคำ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญพร  แก้วคำ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คณานิตย์
 
1. นางบุญเลิศ  สายลุน
2. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาณกร  มณีวงษ์
 
1. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
60 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายวิทยา  ศรีงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุษบงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสหรัฐ  ศิริปี
2. เด็กชายอภิเดช  ชาติมนตรี
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายประมูล  นามวิชา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุกร  เอี่ยมสำอาง
2. นายเจริญทรัพย์  ทองกลม
 
1. นายอาคม  กองธรรม
2. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  เนาวบุตร
2. เด็กชายพลศักดิ์  ไชยสิน
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนาม
2. เด็กชายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นายอุดม  ประสาร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  สีหะวงษ์
2. เด็กชายอรรณพ  หอมเกตุ
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวินท์  ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต  สารรักษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  มณีวงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  มณีวงษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนพล  กองพลี
2. นางสาวสะแกวัลย์  โตมร
3. นางสาวอารียา  พิมศรี
 
1. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
2. นายอาคม  กองธรรม
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตนังกุล
2. เด็กชายศุภวิช  ฤทธิ์ค่อม
3. นายสุพจน์  อังคะสี
4. เด็กหญิงสุภาพร  กาวรรณ
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถาอ่อนศรี
6. เด็กหญิงอริสรา  ทองสา
 
1. นางชุดาภา  เงาศรี
2. นายอุดม   ยุพิน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  โมคศิริ
2. นางสาวจิตรี  งามแสง
3. นางสาวศุภานันท์  สีหะวงษ์
4. นางสาวสุพรรษา  สีหะงษ์
5. นางสาวอิสริยา  สีหะวงษ์
6. นายเศรษฐวุฒิ   อุ่นใจ
 
1. นางชุดาภา  เงาศรี
2. นายอุดม   ยุพิน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาลี
2. เด็กหญิงปณิตา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอเรนน่า  จันทร์ศิลป์
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  สุขพันธ์
2. นางสาวชาลิสา  บุตรนังกุล
3. นางสาวลักษณาภรณ์  สมหมาย
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริยากรณ์  พิมพ์โคตร
3. นางสาวหทัยภัทร์  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมพชร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงปวีณา  สีหะวงษ์
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พิมโคตร
2. นางสาวณัฐริกา  ชาลี
3. นางสาวศศิธร  พิมโคตร
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
2. นางชุดาภา  เงาศรี