สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.93 ทองแดง 8 1. นายธนบูรณ์  คำสาลี
2. เด็กชายธนพล  สีหะวงษ์
 
1. นายสวรรค์  ศรีประใหม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิการ์  จันเทศ
2. นางสาวจุฑามาศ  เนื้อทอง
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นางสาวจำนงค์  พิบูลย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนัฏดา  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  บุษบงก์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจารุณี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสนปัญญา
3. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
2. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสหรัฐ  ศิริปี
2. เด็กชายอภิเดช  ชาติมนตรี
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายประมูล  นามวิชา