สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาววรรณวิภา  ธะศรีชัย
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.88 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิกุล  เพ็งกล้า
2. เด็กหญิงรวินันท์  บุษบงค์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โมคศิริ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวี  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงอักษิพร  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
2. นายวิจิตต์  นาเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวศิริขวัญ  พิมพ์บรรณ
2. นางสาวศิริจรรยา  ศรีอุดร
 
1. นายธีรยุทธ  บุษบงค์
2. นางระพีพรรณ  พรมสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายฐิตเมธี  ตรีสิงห์
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พลบำเรอ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปาปะพัง
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พลบำเรอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงศศิธร  สังขพันธ์
3. เด็กหญิงศศิรดา  แก้วแดง
 
1. นางทิวาพร  จันทร์หมื่น
2. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกรรภิรมย์  สีหะวงษ์
2. นายสุทิน  ชาลี
3. นางสาวเกษมสุข  โมคศิริ
 
1. นายผจญภัย   เครื่องจำปา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.83 เงิน 9 1. นายกนต์ธร  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิดาภา  แจ่มใส
3. นางสาวพัชราภา  รักษาถิ่น
4. นางสาวพิมพ์วิไล  วุฒิพันดา
5. นางสาวอารยา  จำลอง
 
1. นางสาวจตุพร  แก้วพวง
2. นางสาวอรทัย  สุราวุธ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐริกา  ชาลี
2. เด็กชายพัชรพล  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ทองอินทร์
4. เด็กชายอานุภาพ  โมคศิริ
5. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงก์
 
1. นางสาวจตุพร  แก้วพวง
2. นางสาวอลิษา  นามวงษ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุษบงก์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สมใจ
 
1. นางณฐพร  ทัพวงศ์
2. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาวปิยธิดา  กิ่งแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาติมนตรี
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วศรี
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.63 เงิน 5 1. เด็กชายนนธวัช  พิมโคตร
 
1. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  พิมโคตร
 
1. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวน้ำผึ้ง  แจ่มไสย
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์   เลิศกุศลธรรม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  สีหะวงษ์
2. เด็กชายอรรณพ  หอมเกตุ
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนพล  กองพลี
2. นางสาวสะแกวัลย์  โตมร
3. นางสาวอารียา  พิมศรี
 
1. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
2. นายอาคม  กองธรรม