สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสภิดา  สีหะวงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 16 1. นางสาวสุพัตรา  เนื้อทอง
 
1. นายทองใส  ขันแข็ง
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวพลอยพิมล  ขวัญนิมิตร
2. นางสาวเจษณี  บุญลา
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  เสาหงษ์
 
1. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย
2. นายธีรยุทธ  บุษบงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดชฤทธิ์  ชาลี
 
1. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทืพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐริกา  ชาลี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาลี
 
1. นางสาวนันทิยา  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิตรทิวา  นามวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจิรนันท์  บุญเทพ
2. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
3. นางสาวศิรินันท์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
2. นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริประเสริฐ  สีหะวงค์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงเกษมณี  บุษบงค์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางปวีณา  แสงกล้า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูดนัย  สุขภูวงศ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยปัญญา
3. เด็กชายสหรัฐ  ศิริปี
 
1. นางศิริจันทร์  แก้วแดง
2. นายถนอม  แก้วแดง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันคำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
2. นางทิวาพร  จันทร์หมื่น
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายคมสันต์  สีหะวงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  บุญเทพ
3. นางสาวเจนจิรา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
2. นางดวงกาญจน์  เครื่องจำปา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวนิริศรา  แถวปัดถา
2. นายอธิป  จันทร์เติบ
3. นางสาวเจนจิรา  โสภี
4. นายเจริญชัย  แก้วคำ
5. นายไกรศร  เกตะสิทธิ์
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นายสายันต์  ดวงเนตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงนราภรณ์  เสาเวียง
2. เด็กหญิงนุจริน  สมใจ
3. เด็กชายพัชรพล  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงพิกุล  เพ็งกล้า
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีหะวงษ์
6. เด็กหญิงวนิสรา  ชาลี
7. เด็กชายศตวรรษ  วะรงค์
8. เด็กหญิงศิริกันยา  ชาติมนตรี
9. เด็กชายศิริประเสริฐ  สีหะวงษ์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  โมคศิริ
11. เด็กหญิงอนันปภา  ชาลี
12. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีนาม
13. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองอินทร์
14. เด็กหญิงเกษมณี  บุษบงค์
15. เด็กชายไกรวิทย์  บุษบงก์
 
1. นางประเคียร  สีหะวงษ์
2. นายทวีชัย  ใจพร
3. นางอลิษา  นามวงษ์
4. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
5. นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิมาภรณ์  ชาลี
2. เด็กหญิงจิรนันท์   วรงค์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตนังกุล
4. เด็กหญิงจิราพร  พรายละหาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์เติบ
6. เด็กหญิงพัชรีพร  โตมร
7. เด็กหญิงพัชรียา  ชาลี
8. เด็กหญิงพีรญา  สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  เทศสืบ
10. เด็กหญิงศิริยากร  บุษบงค์
11. เด็กหญิงสรัญญา  นามวงษ์
12. เด็กหญิงสุภรัตน์  เนตรจ๋อย
13. เด็กหญิงอนามิกา  ชาลี
14. เด็กหญิงอลีนา  มารมย์
15. เด็กหญิงอัญทิราภรณ์  วงษ์มณี
 
1. นางอัมพร  สีหะวงษ์
2. นายปิยะ  อามาตร
3. นายวิโรจน์  ดวงสูงเนิน
4. นางสาวจำนงค์  พิบูลย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรายุทธ  บุษบงก์
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบดินทร์  โพธิ์วัน
 
1. นายประเสริฐ  สายลุน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชื้อโนนแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิรักษ์  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  การุณย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวชยาภรณ์  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภัทร  คำนึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินมอญ
 
1. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีประโชติ
2. นายธนบูรณ์  บุทฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  เนียรมงคล
4. นางสาวสิริยากร  จิตรสมนึก
5. นายเจริญชัย  แก้วคำ
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
2. นางรุ่งนภา  สีหะวงษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงพร  สีหาเวช
2. นางสาวนิลุบล  บุริจันทร์
3. นายปริญญ์  แสนปัญญา
4. นางสาวมัทนาวดี  บุติพันดา
5. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
6. นายวิศรุต  ชาลี
7. นางสาวสุกัญญา  ฝอยทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  มะณู
9. นางสาวสุนานันท์  พิมพ์โคตร
10. นางสาวสุนิตรา  นามวงษ์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
3. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทอฝัน  นามวงษ์
2. นางสาวประภาสิริ  สีหะวงษ์
3. นางสาวอภิญญา  วรงค์
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
2. นางมยุรี  บุญพบ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธะศรีชัย
2. เด็กหญิงนุจรินทร์   สมใจ
3. เด็กหญิงสินทรัพย์  วงศ์คูณ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นายกนต์ธร  สีหะวงษ์
2. นายปิยะพงษ์  แก้วคำ
3. นางสาวสุรัญญา  แก้วคำ
 
1. นางธนาวรรณ  แผ่นศิลา
2. นางบุญเลิศ  สายลุน
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายวิทยา  ศรีงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุษบงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุกร  เอี่ยมสำอาง
2. นายเจริญทรัพย์  ทองกลม
 
1. นายอาคม  กองธรรม
2. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนันท์  เนาวบุตร
2. เด็กชายพลศักดิ์  ไชยสิน
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนาม
2. เด็กชายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นายอุดม  ประสาร
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวินท์  ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต  สารรักษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  มณีวงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  มณีวงษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุตนังกุล
2. เด็กชายศุภวิช  ฤทธิ์ค่อม
3. นายสุพจน์  อังคะสี
4. เด็กหญิงสุภาพร  กาวรรณ
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถาอ่อนศรี
6. เด็กหญิงอริสรา  ทองสา
 
1. นางชุดาภา  เงาศรี
2. นายอุดม   ยุพิน
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  โมคศิริ
2. นางสาวจิตรี  งามแสง
3. นางสาวศุภานันท์  สีหะวงษ์
4. นางสาวสุพรรษา  สีหะงษ์
5. นางสาวอิสริยา  สีหะวงษ์
6. นายเศรษฐวุฒิ   อุ่นใจ
 
1. นางชุดาภา  เงาศรี
2. นายอุดม   ยุพิน
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาลี
2. เด็กหญิงปณิตา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอเรนน่า  จันทร์ศิลป์
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  สุขพันธ์
2. นางสาวชาลิสา  บุตรนังกุล
3. นางสาวลักษณาภรณ์  สมหมาย
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริยากรณ์  พิมพ์โคตร
3. นางสาวหทัยภัทร์  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมพชร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงปวีณา  สีหะวงษ์
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พิมโคตร
2. นางสาวณัฐริกา  ชาลี
3. นางสาวศศิธร  พิมโคตร
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
2. นางชุดาภา  เงาศรี