สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุกัณยา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุปัญญา  สำราญ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงราณี  พิมพันธ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 22 1. นายพงษ์พัฒน์  ชาวี
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิริณฤดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวเนตร  ชาลี
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายโกวิทย์  พลศักดิ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจริญญา  แหยมคง
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  วราพุฒ
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาญเลิศ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์
2. นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพันธ์
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาริษา  พิมพันธ์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  วราพุฒ
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลัลลลิตร  สารพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ป้องเศร้า
3. เด็กหญิงอริศรา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวมลฤดี  วรบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวจรูญรัตน์  วรบุตร
2. นางสาวช่อลัดดา  วรบุตร
3. นางสาวเกวลิน  วรบุตร
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิรวุธ  วรสังข์
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพันธ์
2. นายอุดมศักดิ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุรวิทย์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายประกอบ  สุรวิทย์
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายภานุเดช  คำโสภา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อริพงศ์
3. เด็กชายอัฐพล  สิงหลบ
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.75 เข้าร่วม 18 1. นายกีรติ  วิเศษดวงธรรม
2. นางสาวชิดชนก  สุรวิทย์
3. นายวิทวัส  ชาญเลิศ
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงมยุริญ  ทิพดง
2. เด็กหญิงอาริยา  เจริญ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  ป้องเศร้า
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงวราคณา  รูปหล่อ
3. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประจันต์
 
1. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิระพงษ์  เรืองแสน
2. เด็กชายศรายุทธ  สมนึก
 
1. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางบังอร  แสนทวีสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทวัส  ชาญเลิศ
2. นายอุดมศักดิ์  ชราศรี
 
1. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางบังอร  แสนทวีสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิบูลกุล
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  แก้วพวง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ชาลี
4. เด็กหญิงอรวรา   ชารี
5. เด็กหญิงอรัญญา  เอกศิริ
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
2. นายกฤษฎา  พิมพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 14 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพันธ์
2. นางสาวจรูญรัตน์  วรบุตร
3. นางสาวนิพัทธรา  วราพุฒ
4. นางสาวอรัญญา  ชาลี
5. นายเกริกฤทธิ์  สารพันธ์
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
2. นายสุจินต์  สมหมาย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุษมณี
2. เด็กหญิงนพมาศ  เอกศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา  ชราศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์โคตร
5. เด็กหญิงอัณฐรียา  ทองลือ
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 16 1. นางสาวธิดารัตน์  วราพุฒ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  สุรวิทย์
3. นางสาวภัชราภรณ์  เอกศิริ
4. นางสาวมิลตรา  ชาติมนตรี
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชิดชนก  สุรวิทย์
2. นายธนวัฒน์  ชาลี
3. นางสาวสินิทรา  ภารวงค์
4. นางสาวสุกัญญา   บุษบรรณ์
5. นายโกวิท  พละศักดิ์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ชาลี
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 15 1. นางสาววิภาวี  จันที
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 24 1. เด็กชายจตุพล  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประจันต์
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 21 1. นายปิยวัฒน์  นันทะบัน
2. นางสาวอรัญญา  ชาลี
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชารี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสว่าง
 
1. นางพิชญา  ทองโตคร
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวขวัญกมล  สุรวิทย์
2. นายนัทธพงค์  เฉลิมพงษ์
 
1. นางพิชญา  ทองโตคร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพร  เอกศิริ
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วรบุตร
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวสุกัญญา  บุษบรรณ์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวันนา  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พิมพันธ์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  สุรวิทย์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายชัยอนันต์  สมนึก
2. นายวัชชิระ  วรบุตร
3. นายเชษฐา  วรบุตร
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญลา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 22 1. นางสาวขวัญกมล  สุรวิทย์
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นายชัชธราวุฒิ  ชารีผล
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  แหยมดง
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 1. นางสาวอรัญญา  ชารี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกียริศักดิ์  สมนึก
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญลา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาลี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรัญญา  ชารี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิบูลกูล
2. นายธนวัฒน์  ชารี
3. นางสาวประภาภรณ์  แสงดี
4. นางสาวพรสุดา  อุ่นอ่อน
5. นางสาวพัชราภรณ์  เอกศิริ
6. เด็กหญิงพัชรี  วรบุตร
7. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทรัตน์
8. เด็กชายสิทธิชัย  ชารี
9. เด็กหญิงอรวรา   ชารี
10. เด็กหญิงอรัญญา  เอกศิริ
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.71 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรินทร   บุญลา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สมนึก
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสุภาวดี  สำราญ
 
1. นางพัชริญา  คำแฝง
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  ชราศรี
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีชญา  อริพงษ์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมนึก
 
1. นางพัชริญา  คำแฝง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา   บุษบรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สมนึก
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพันธ์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.6 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิภาพร  เกษศรีรัตน์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจริญญา  แหยมคง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอกศิริ
 
1. นางจาระไน  ศรีสุธรรม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 24 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ชารีผล
2. นางสาวภัชราพร  เอกศิริ
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุตรมณี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉลิมพงษ์
3. เด็กหญิงวรางคณา   รูปหล่อ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวพรนภา  ภูดวงดาษ
2. นางสาวสุกัญญา  พิศงาม
3. นางสาวสุปัญญา  สำราญ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
67 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายวิทวัส  ชาญเลิศ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
68 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายธนาเกียรติ  วรบุตร
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพล  สุรวิทย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายอภิชัย  ชารี
2. นายอรรถพล  ชารี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  ชราศรี
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายทศพล  จันทรัตน์
2. นายธนพล  ชาลี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประจันต์
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางทำนุ  ชาภักดี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาริษา  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ชราศรี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เอกศิริ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เอกศิริ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวสุภัชชา  เรืองศรี
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุธรรม
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  สุรวิทย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์วิลัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จัตกุล
3. เด็กชายศิวกานต์  พิมพันธ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายชาญณรงค์  พิมพันธ์
2. นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
3. นายเศกสรร  ชราศรีี
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวทัศมาลี  พิมพันธ์
2. เด็กชายนัฐพล  พิมพันธ์
3. นางสาวนิภาพร  เกษศรีรัตน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์พันธ์
5. นางสาวสุภัทรา  ทะวีสุข
6. นางสาวสุภาวดี  สำราญ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทชา  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
3. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  วรงค์
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
2. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวนัฐลิกา  สุรวิทย์
2. นางสาวปรีชาญา  อริพงศ์
3. นางสาวมิลตรา  ชาติมนตรี
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
2. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ชราศรี
2. นางสาวสกาวใจ  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชารีพันธ์
 
1. นายนาวิน  สีหาบุตร
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาวดี  วรบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แจ้งนาม
3. นางสาวสุพินญา  วราพุฒ
 
1. นายนาวิน  สีหาบุตร
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวนันทนา  วรบุตร
2. นางสาวศศิวิมล  สุรวิทย์
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมโคตร
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นาคเสน
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุรวิทย์
2. เด็กชายวิชญะ  ชราศรี
3. เด็กชายศิริพงษ์  ไหลรินทร์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ชัย  ชราศรี
2. นายศักดิ์นรินทร์  ชาลี
3. นายสัจจา  วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายเกียริศักดิ์  สมนึก
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาเกียรติ  วรบุตร
2. เด็กหญิงบุญทิวา  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกุสุมา  ศ่งเสริม
2. นายวัชระพล  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี