สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงสุกัณยา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุปัญญา  สำราญ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงราณี  พิมพันธ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายโกวิทย์  พลศักดิ์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  วราพุฒ
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.75 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายภานุเดช  คำโสภา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  อริพงศ์
3. เด็กชายอัฐพล  สิงหลบ
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.75 เข้าร่วม 18 1. นายกีรติ  วิเศษดวงธรรม
2. นางสาวชิดชนก  สุรวิทย์
3. นายวิทวัส  ชาญเลิศ
 
1. นางบังอร  แสนทวีสุข
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีชญา  อริพงษ์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.6 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิภาพร  เกษศรีรัตน์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจริญญา  แหยมคง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอกศิริ
 
1. นางจาระไน  ศรีสุธรรม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 24 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ชารีผล
2. นางสาวภัชราพร  เอกศิริ
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม