สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวเนตร  ชาลี
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาริษา  พิมพันธ์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายจิรวุธ  วรสังข์
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายประกอบ  สุรวิทย์
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิบูลกุล
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  แก้วพวง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ชาลี
4. เด็กหญิงอรวรา   ชารี
5. เด็กหญิงอรัญญา  เอกศิริ
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
2. นายกฤษฎา  พิมพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุษมณี
2. เด็กหญิงนพมาศ  เอกศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา  ชราศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์โคตร
5. เด็กหญิงอัณฐรียา  ทองลือ
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชารี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีสว่าง
 
1. นางพิชญา  ทองโตคร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวขวัญกมล  สุรวิทย์
2. นายนัทธพงค์  เฉลิมพงษ์
 
1. นางพิชญา  ทองโตคร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.71 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรินทร   บุญลา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สมนึก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสุภาวดี  สำราญ
 
1. นางพัชริญา  คำแฝง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  ชราศรี
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพันธ์
 
1. นางสาวหนูกร  เสาร์แก้ว
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุตรมณี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉลิมพงษ์
3. เด็กหญิงวรางคณา   รูปหล่อ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวพรนภา  ภูดวงดาษ
2. นางสาวสุกัญญา  พิศงาม
3. นางสาวสุปัญญา  สำราญ
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เอกศิริ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์วิลัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จัตกุล
3. เด็กชายศิวกานต์  พิมพันธ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข