สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 22 1. นายพงษ์พัฒน์  ชาวี
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิริณฤดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาญเลิศ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวจรูญรัตน์  วรบุตร
2. นางสาวช่อลัดดา  วรบุตร
3. นางสาวเกวลิน  วรบุตร
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงวราคณา  รูปหล่อ
3. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประจันต์
 
1. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 14 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพันธ์
2. นางสาวจรูญรัตน์  วรบุตร
3. นางสาวนิพัทธรา  วราพุฒ
4. นางสาวอรัญญา  ชาลี
5. นายเกริกฤทธิ์  สารพันธ์
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
2. นายสุจินต์  สมหมาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 16 1. นางสาวธิดารัตน์  วราพุฒ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  สุรวิทย์
3. นางสาวภัชราภรณ์  เอกศิริ
4. นางสาวมิลตรา  ชาติมนตรี
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 15 1. นางสาววิภาวี  จันที
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 24 1. เด็กชายจตุพล  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประจันต์
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุวันนา  สุรวิทย์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พิมพันธ์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นายชัชธราวุฒิ  ชารีผล
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 1. นางสาวอรัญญา  ชารี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาลี
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมนึก
 
1. นางพัชริญา  คำแฝง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  ชราศรี
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายทศพล  จันทรัตน์
2. นายธนพล  ชาลี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาริษา  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ชราศรี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวปัทมาพร  สุรวิทย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวสุภัชชา  เรืองศรี
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุธรรม
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  สุรวิทย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวทัศมาลี  พิมพันธ์
2. เด็กชายนัฐพล  พิมพันธ์
3. นางสาวนิภาพร  เกษศรีรัตน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์พันธ์
5. นางสาวสุภัทรา  ทะวีสุข
6. นางสาวสุภาวดี  สำราญ
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวนัฐลิกา  สุรวิทย์
2. นางสาวปรีชาญา  อริพงศ์
3. นางสาวมิลตรา  ชาติมนตรี
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
2. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุรวิทย์
2. เด็กชายวิชญะ  ชราศรี
3. เด็กชายศิริพงษ์  ไหลรินทร์
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี