สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นายนัทธพงศ์  เฉลิมพงษ์
2. นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพันธ์
 
1. นายกฤษฏา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลัลลลิตร  สารพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ป้องเศร้า
3. เด็กหญิงอริศรา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นางสาวมลฤดี  วรบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  สุขพันธ์
2. นายอุดมศักดิ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุรวิทย์
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงมยุริญ  ทิพดง
2. เด็กหญิงอาริยา  เจริญ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  ป้องเศร้า
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิระพงษ์  เรืองแสน
2. เด็กชายศรายุทธ  สมนึก
 
1. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
2. นางบังอร  แสนทวีสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ชาลี
 
1. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 21 1. นายปิยวัฒน์  นันทะบัน
2. นางสาวอรัญญา  ชาลี
 
1. นายสุจินต์  สมหมาย
2. นายรุ่งระวี  สกุลนามรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพร  เอกศิริ
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วรบุตร
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวสุกัญญา  บุษบรรณ์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผ่องพรรณ  สุรวิทย์
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 7 1. นายชัยอนันต์  สมนึก
2. นายวัชชิระ  วรบุตร
3. นายเชษฐา  วรบุตร
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญลา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 22 1. นางสาวขวัญกมล  สุรวิทย์
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  แหยมดง
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพงษ์  สายตา
 
1. นายวุฒิไกร  โพธิืงาม
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิบูลกูล
2. นายธนวัฒน์  ชารี
3. นางสาวประภาภรณ์  แสงดี
4. นางสาวพรสุดา  อุ่นอ่อน
5. นางสาวพัชราภรณ์  เอกศิริ
6. เด็กหญิงพัชรี  วรบุตร
7. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทรัตน์
8. เด็กชายสิทธิชัย  ชารี
9. เด็กหญิงอรวรา   ชารี
10. เด็กหญิงอรัญญา  เอกศิริ
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพล  สุรวิทย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมนึก
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายอภิชัย  ชารี
2. นายอรรถพล  ชารี
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายชาญณรงค์  พิมพันธ์
2. นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
3. นายเศกสรร  ชราศรีี
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทชา  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงปาณิศา  วรสังข์
3. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  วรงค์
 
1. นางพัชรินทร์  สดมพฤกษ์
2. นางสาวศิรพร  พันธ์เพ็ชร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ชราศรี
2. นางสาวสกาวใจ  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชารีพันธ์
 
1. นายนาวิน  สีหาบุตร
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาวดี  วรบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แจ้งนาม
3. นางสาวสุพินญา  วราพุฒ
 
1. นายนาวิน  สีหาบุตร
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวนันทนา  วรบุตร
2. นางสาวศศิวิมล  สุรวิทย์
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมโคตร
 
1. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นาคเสน
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ชัย  ชราศรี
2. นายศักดิ์นรินทร์  ชาลี
3. นายสัจจา  วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาเกียรติ  วรบุตร
2. เด็กหญิงบุญทิวา  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกุสุมา  ศ่งเสริม
2. นายวัชระพล  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี