สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวชมพูนุช  พรมสิทธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิพร  คำเกษ
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายธนากร  สิงใส
2. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
3. นางสาวเจนจิรา  มีภูงา
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปฐมวงค์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชราพร  ชูชัย
2. นางสาวเยาวภา  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เปรมจันทร์วงษ์
2. เด็กชายสุเทพ  วงศ์ยศ
3. เด็กชายอุัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางอุไร  คงเมือง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุฒพวง
2. นายชนะชัย  นันทวงศ์
3. นางสาววิลัยวรรณ  เหลี่ยมมุข
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางอุไร  คงเมือง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.25 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชมภูนุช  พรมสิทธิ์
2. นายรัตนกรณ์  บุญใหญ่
3. นางสาวัรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางอุไร  คงเมือง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 16 1. นางสาวจีระนันท์  แจ่มใส
2. นางสาวธันยพร  ศิริบูรณ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมาก
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวขวัญตา  สว่างโสดา
2. นายชนะชัย  นนทวงศ์
3. นางสาวอนุสรา  บุญลา
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  สิงใส
2. นางสาวอนัญญา  วันหนา
3. นางสาวเจนจิรา  มีภูงา
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ตอนสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีกุดตุ้ม
3. เด็กหญิงวิชุดา  พันสาย
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.23 เงิน 15 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นางสาวประภาพร   บุญมาก
3. นางสาวเกวลี  พวงจำปา
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิศรุต  บัวแก้ว
2. เด็กชายอุทัยภัทร  พรมวิสัย
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.39 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนวพล  บุญลา
2. เด็กชายอัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 1. นางสาวกฤษณา  ทองบุตร
2. นางสาวดวงกมล  ขลิบทองคำ
3. นางสาวธิดา  จำปาอ่อน
4. นางสาวศุทธิดา   บุญถนอม
5. นางสาวสุมิตรา  เวียงคำ
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นายจักรีชัย  ศิริบูรณ์
2. นางสาวสุพรรษา  พรไพรวัลย์
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธัญยพร  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวนวลกัญญา  ชมพูพื้น
2. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางุอุไร  คงเมือง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางอุไร  คงเมือง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายศักดิ์ดา  ทีทอง
 
1. นางอุไร  คงเมือง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มีสมบัติ
 
1. นายวีระศักดิ์  จันทะรัตน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นายณัชชนนท์  เจริญบุญ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษ  ศิริบูรณ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แมน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นายเทพปริญญา  ประพันธ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แมน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 1. นางสาวมธุรส  สีหาพล
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นายธวัชชัย  ตอนสุข
3. นายธีระพงษ์  ศรีมณี
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยะดา  นาสมสวาท
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปิยะดา  พวงจำปา
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิธร   ดังก้อง
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีกุดตุ้ม
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายธเนษฐ  ศิริบูรณ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดรุณี  เวียงคำ
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นายธีระพงศ์  ศรีมณี
 
1. นายณัฐกุล  บัวแก้ว
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภัชชา   สิงห์ซอม
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  เชื้อหลง
2. นายธนากร  สิงใส
3. นางสาวปาริฉัตร  เวียงคำ
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีกุดตุ้ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ดังก้อง
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะดา  พวงจำปา
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดรุณี  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญจันทร์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
49 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอ้โถ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
50 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นายธีระเดช  เขื่อนธนะ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรินทร์  พวงจำปา
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนษ  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายสุทธินันท์  ศิลาพร
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปัฐมวงค์
2. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะชาติ  สุราวุธ
2. นางสาวสโรชา  อจิระศักดิ์
 
1. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดพงษา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  แตกช่อ
 
1. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนนทิวา  คำวิจิตร
2. นายปิยะชาติ  สุราวุธ
3. นายเทพปริญญา  ประพันธ์
 
1. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  ทินคาม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิพร  คำเกษ
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายธีรเดช  เขื่อนธนะ
2. นายปิยชาติ  ลินลาด
3. นายสมพร  ศิริบูรณ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์ประเทศ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุดดาวงค์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  พวงจำปา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เหมือนมาตย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงคำ
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวกฤษณา  ทองบุตร
2. นางสาวสุมิตรา  เวียงคำ
3. นางสาวแสงระวี  แก้วพวง
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุปการ
2. เด็กชายธวัชชัย  ตอนสุข
3. เด็กชายนิตยา  ด้วงลา
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  ศิริบูรณ์
2. นายภูวนาท  พวงจำปา
3. นายอฐิตะ  ทองศูนย์
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธันยพร  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  ทองมาก
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
67 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา  ทิพรักษา
2. เด็กชายภัทรกฤษ  เวียงคำ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
68 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชนนท์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุราวุธ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง