สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.25 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชมภูนุช  พรมสิทธิ์
2. นายรัตนกรณ์  บุญใหญ่
3. นางสาวัรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางอุไร  คงเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิศรุต  บัวแก้ว
2. เด็กชายอุทัยภัทร  พรมวิสัย
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.39 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนวพล  บุญลา
2. เด็กชายอัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปิยะดา  พวงจำปา
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดรุณี  เวียงคำ
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นายธีระพงศ์  ศรีมณี
 
1. นายณัฐกุล  บัวแก้ว
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์