สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชราพร  ชูชัย
2. นางสาวเยาวภา  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เปรมจันทร์วงษ์
2. เด็กชายสุเทพ  วงศ์ยศ
3. เด็กชายอุัษฎา  หวายเครือ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางอุไร  คงเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวขวัญตา  สว่างโสดา
2. นายชนะชัย  นนทวงศ์
3. นางสาวอนุสรา  บุญลา
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธัญยพร  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 1. นางสาวนวลกัญญา  ชมพูพื้น
2. นางสาวนิภัสรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางุอุไร  คงเมือง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิธร   ดังก้อง
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภัชชา   สิงห์ซอม
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวจิราภรณ์  เชื้อหลง
2. นายธนากร  สิงใส
3. นางสาวปาริฉัตร  เวียงคำ
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปัฐมวงค์
2. เด็กหญิงอารียา  ปิงดอย
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง