สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวชมพูนุช  พรมสิทธิ์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปฐมวงค์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
2. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุฒพวง
2. นายชนะชัย  นันทวงศ์
3. นางสาววิลัยวรรณ  เหลี่ยมมุข
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางอุไร  คงเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 16 1. นางสาวจีระนันท์  แจ่มใส
2. นางสาวธันยพร  ศิริบูรณ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมาก
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.23 เงิน 15 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นางสาวประภาพร   บุญมาก
3. นางสาวเกวลี  พวงจำปา
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 1. นางสาวกฤษณา  ทองบุตร
2. นางสาวดวงกมล  ขลิบทองคำ
3. นางสาวธิดา  จำปาอ่อน
4. นางสาวศุทธิดา   บุญถนอม
5. นางสาวสุมิตรา  เวียงคำ
 
1. นายชัยรัส  เวียงคำ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. นายจตุพล  แตกช่อ
 
1. นางอุไร  คงเมือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายศักดิ์ดา  ทีทอง
 
1. นางอุไร  คงเมือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นายณัชชนนท์  เจริญบุญ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นายเทพปริญญา  ประพันธ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 1. นางสาวมธุรส  สีหาพล
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายธเนษฐ  ศิริบูรณ์
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอ้โถ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงธนพร  จีนปั้น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อำพะวัน
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดพงษา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  แตกช่อ
 
1. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายธีรเดช  เขื่อนธนะ
2. นายปิยชาติ  ลินลาด
3. นายสมพร  ศิริบูรณ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวรัตนา  เงินดี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 1. นางสาวกฤษณา  ทองบุตร
2. นางสาวสุมิตรา  เวียงคำ
3. นางสาวแสงระวี  แก้วพวง
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา  ทิพรักษา
2. เด็กชายภัทรกฤษ  เวียงคำ
 
1. นางสาวจิตติมา  ชาสุนา
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์