สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายธนากร  สิงใส
2. นางสาวสุวนันท์  จักรคำ
3. นางสาวเจนจิรา  มีภูงา
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
2. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ตอนสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีกุดตุ้ม
3. เด็กหญิงวิชุดา  พันสาย
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นายจักรีชัย  ศิริบูรณ์
2. นางสาวสุพรรษา  พรไพรวัลย์
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แมน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์แมน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะพนธ์  ศิลาวุธ
2. นายธวัชชัย  ตอนสุข
3. นายธีระพงษ์  ศรีมณี
 
1. นางอุไร  คงเมือง
2. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นายธีระเดช  เขื่อนธนะ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรินทร์  พวงจำปา
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนษ  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายสุทธินันท์  ศิลาพร
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะชาติ  สุราวุธ
2. นางสาวสโรชา  อจิระศักดิ์
 
1. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
2. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  ทินคาม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิพร  คำเกษ
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์ประเทศ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุดดาวงค์
 
1. นางสาวนรินทร  สารบูรณ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  พวงจำปา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เหมือนมาตย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงคำ
 
1. นางสาวธาราทิพย์  ทานะ
2. นางอุไร  คงเมือง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุปการ
2. เด็กชายธวัชชัย  ตอนสุข
3. เด็กชายนิตยา  ด้วงลา
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  ศิริบูรณ์
2. นายภูวนาท  พวงจำปา
3. นายอฐิตะ  ทองศูนย์
 
1. นางรวีวรรณ  สุขสาร
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชนนท์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุราวุธ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง