สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
 
1. นางขวัญตา   สุรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวชุติมา  แรงดี
 
1. นางชวัญตา  สุรวิทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 4 1. นางสาวอมรรัตน์  สงคลัง
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปวีณา  สุดาชม
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 4 1. นางสาวอังคณา  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวธิติมา  บุญเจริญ
2. นางสาวนัฐธิชา  สุขเขียว
3. นางสาวศิริลักษณ์  อักษร
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
2. นางสาววนิดา   พบบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวจุรีพร  สรรพศรี
2. นายพิชิต  จันทร์ละออ
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ดวงทองมา
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวยลฤดี  เอมโอษฐ์
 
1. นายวัชระ  สุรวิทย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์แจ่ม
3. เด็กชายราเมศ  สืบสิมมา
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจิราพร  อุ่นอ่อน
2. นางสาวนิตยา  เลื่อนลอย
3. นางสาวอมรรัตน์  หมื่นไธสง
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  สมหมาย
2. เด็กชายวายุ  วราบุตร
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวชวัลกร  เหรียญทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่โก
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอาริสา  บุญเขียวบุตร
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นายจักรกฤษ  สมจิตร
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  เอกศิริ
3. เด็กชายภานุสิทธิ์  พิมพา
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกอร  สมพงษ์พันธ์
2. นางสาวภัทรสุดา  เนียมจันทร์
3. นางสาวอนงค์นาฏ  โนนสังข์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางวนิดา  จันตะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 1. เด็กชายเจริญ  คำศรี
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  ทาระ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเจริญ
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นางสาวกิ่งกมล  สรรพศรี
2. นางสาวนริศรา  บุญรินทร์
3. นางสาวสุภัทตรา  นมัสสิลา
 
1. นางวนิดา  จันตะ
2. นางสาวจารุวรรณ  เงางาม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 11 1. นายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงสุธาดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวกลีบแก้ว  เขียวอ่อน
2. นางสาวปาริชา  สาระภาพ
3. นายโกวิท  สาระภาพ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  มหาพจน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.31 เงิน 14 1. นายชิษณุพงศ์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอทิตยา  วงศ์เจริญ
3. นางสาวอุไรวรรณ  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวปริฉัตร  สลักคำ
2. เด็กหญิงอติพร  บุญรินทร์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางกนิษฐา  คำมี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 7 1. นายประกร  บุญเจริญ
2. นายศักดา  สู่เสน
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางวนิดา  จันตะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.91 ทองแดง 12 1. นายนที  สีแสด
2. นายบุญฤทธิ์  ธนะศรี
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.46 ทองแดง 11 1. นายประเสริฐ  รองทอง
2. นายพรชัย  สิงห์งาม
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวแพร
3. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
4. เด็กหญิงอทิวรรณ  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารยา  คูณศรี
 
1. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.4 เงิน 15 1. นางสาวกนกวรรณ  จันละออ
2. นางสาวยุพารัตน์  คำเพราะ
3. นางสาวศิริลาวัลย์  อินทร์งาม
4. นางสาวอมรรัตน์  เงาศรี
5. นางสาวเกษมณี  วารินทร์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มุขขันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐมล  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  กองแพง
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
5. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
2. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวกิตติยา  โคตรวงศ์
2. นางสาวณัฐพร  กำลังรัมย์
3. นางสาวนันทิยา  บุญปลูก
4. นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์
5. นางสาวสุกัญญา  บุญเอนก
 
1. นางกรองทิพย์   คำจีนศรี
2. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงค์  สาระภาพ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คูณทวี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คำพล
4. เด็กชายหาญพล  แก้วกุล
5. เด็กหญิงเอมจิรา  สาริพันธ์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายชิษณุพงค์  บุญศักดิ์
3. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
4. นายประทีป  แขวงสุข
5. นายเทียนชัย  พละศักดิ์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง 7 1. นายณวรรธน์  พละศักดิ์
2. นายธนัฏ  บุญเริ่ม
3. นายธวัชชัย  ชิดชม
4. นางสาวนปภา  สรรพศรี
5. นายปฏิภาณ  พละศักดิ์
6. นายประดิษฐ์  เหมือนมาตย์
7. นายฤทธิพงษ์  ธนะศรี
8. นางสาววศินี  คำเพราะ
9. นายวัชรพล  ฝากา
10. เด็กชายวิชชากร  นวลศิริ
11. นายศราวุฒิ  รักษาภักดี
12. นางสาวสุพัทรศิริ  พลรักษา
13. นายสุริยาวุธ  พลศักดิ์
14. นางสาวสุวรรณา  แสวงทรัพย์
15. นายอนุชิต  แสงใสแก้ว
16. นายอภิศักดิ์  นวลศิริ
17. นางสาวอะอองดาว  ศิริภา
18. นายเจษฎา  ลุละ
19. นายเทิดไท  ขำตา
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์   คำจีนศรี
3. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
4. นางสาวเพ็ญนภา  วันทอง
5. นางสาวยุวลักษณ์  ส่งเสริม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นอ่อน
 
1. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายวัชรพล  ฝากา
 
1. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉริยาภรณ์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
2. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นายนเรศ  กลางบุญเมือง
2. นางสาวปรียานุช  วงศ์ปัญญา
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
2. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพนิดา  หมวกขุนทด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญศักดิ์
 
1. นายวินัย  คำจีนศรี
2. นายศรายุทธ  พลศักดิ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  แรงดี
2. นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณดี
 
1. นายณัฐพงษ์  สายธนู
2. นายองอาจ  มุระดา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายสรศักดิ์  คำศรี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิสิษฐ์  สารภาค
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายชวลิต  เถาว์บุญ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธนากร  เหมือนมาตย์
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสวงพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  พรมดวง
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุษา่  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสมจิต  เพชรผา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติกร  สรรพศรี
2. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
3. นายเจษฎา  ลุละ
4. นายเจษฎา  เงาศรี
5. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
6. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
3. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 17 1. นายกฤษฎา  ดวงประทุม
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ซงซา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 19 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ซงซา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 11 1. นางสาวหยกมณี  มีศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63.71 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแสงเทียน  อารีย์
 
1. นางสาวอรุณี   แก้วอมตวงศ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวอรุณี   แก้วอมตวงศ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มังตะการ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุชัญญา   มังตะการ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.63 เงิน 13 1. เด็กหญิงอัญชลี  ส่งเสริม
 
1. นางอุไร  เหรียญตะคุ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุพาพิน  เลื่อนลอยเลิศ
 
1. นางอุไร  เหรียญตะคุ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.08 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงทองมา
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิติมา  บุญเจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นางจินต์ภาณี  คำเพราะ
2. นางสาวสุกัญญา  มังตะการ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวรัตติยา  ไชยสุข
2. นางสาวสุนารีย์  อารีย์
 
1. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร
2. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชัย  บุญเจริญ
2. เด็กชายชลธี  รักษาศิล
3. เด็กชายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
4. เด็กชายธนาดล  ฮงทอง
5. เด็กชายพีรพณท์  พลศักดิ์
6. เด็กชายศุภฤกษ์  วงศ์เจริญ
7. เด็กชายอนุสรณ์  ประทุมนาค
8. เด็กชายอังคาร  ธนะศรี
 
1. นายปรีชา  บุญศักดิ์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นายนราธิป   บุญรมย์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.76 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งกมล  สรรพศรี
2. นางสาวณัฐธิชา  สุขเขียว
3. นางสาวทรรศนีย์  ภาคพรม
4. นางสาวทิพาวดี  เหมือนมาตย์
5. นางสาวน้ำเพชร  มุระมาศ
6. นางสาวพจมาน  สุรวิทย์
7. นางสาวยลฤดี  เอมโอษฐ
8. นางสาวศิริยา  จินดาวัลย์
9. นางสาวศิริลักษณ์  อักษร
10. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งอ่อนเนตร
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
3. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชมดง
3. เด็กหญิงอริสา  เทพดารักษ์
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฌาเลเต  บุญศักดิ์
2. นางสาวศิษฎาภา  ทาระ
3. นางสาวเกดมณี  วงษ์สาสัน
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
 
1. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร
2. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพลูโสม
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกวลิน  ทองทวี
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอมรรัตน์  สงคลัง
2. นางสาวอมรรัตน์  หมื่นไธสง
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมณีรัตน์  เงาศรี
 
1. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระชาติ  ชารี
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
 
85 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวธเนตร  สำราญ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
86 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง 7 1. นายเจษฎา  เงาศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  เอกศิริ
2. นายกิตติกร  สรรพศรี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  พละศักดิ์
4. นางสาวจุฑามาศ  โคตรวงศ์
5. นางสาวชญาน์ทิพย์  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
7. นายธวัชชัย  ชิดชม
8. นางสาวธเนคร  สำราญ
9. นางสาวนิสาลักษณ์  วราพุุฒิ
10. เด็กหญิงพรพิมล  สายเสน
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปล่องกระโทก
12. นางสาวยุพาพิน  เลื่อนลอยเลิศ
13. นางสาววริสรา  พิมพา
14. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
15. นางสาวศิริรัตน์  ทองสุ
16. นางสาวศิริลักษณ์  จักรเพชร
17. นางสาวศิริวรรณ  แสวงพันธ์
18. นางสาวศิศิวิมล  พงษ์อารีย์
19. เด็กหญิงสุจิตรา  คำพล
20. เด็กหญิงสุฑารัตน์  บุญเจริญ
21. นางสาวหยกมณี  มีศรี
22. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
23. นางสาวอภิฤดี  พิมพัก
24. นางสาวอรวรรณ  โถแก้ว
25. เด็กหญิงอัชลี  จันทร์พันธ์
26. เด็กหญิงอุษา  กำแพงมณี
27. นายเจษฎา  เงาศรี
28. นายเจษฎา  ลุละ
29. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
30. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
3. นางขวัญตา  สุรวิทย์
4. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
5. นายสุระคติ  ทองคำ
6. นายสมาน  นาคา
7. นางสุมาลี  นาคกระโทก
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกศิริ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
2. นายนราธิป  บุญรมย์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริปี
2. เด็กชายวีรชาติ  ชารี
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุสิทธิ์  พิมพา
2. เด็กชายวายุ  วราบุตร
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลีบแก้ว  เขียวอ่อน
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินทภา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พัฒน์เจริญ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวสุกรี  ศรีวงษา
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวสุนารี  อารีย์
2. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  พละศักดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสงค์
3. เด็กชายเนติวัตร  พละศักดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายปฏิภาณ  พละศักดิ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองไทย
3. นายเทิดไท  ขำตา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธนาทร  ทองลือ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  ค่ำคูณ
3. เด็กชายวัชรชัย  วราพุฒ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายกฤษณชล  พละศักดิ์
2. นายสุทิวัส  ศรีสำอางค์
3. นายอนุชิต  แสงใสแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายณัฐพงษ์  ศรีกระแจะ
2. นางสาวนฤมล  บุญค้ำ
3. นางสาวน้ำฝน  ชอบกิจการ
4. นางสาวปริญญา  ชื้นตา
5. นางสาวพิมนต์  แซ่โค้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
2. นางวราพร  แก่นคำ
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  หมายชัย
2. นายวีรยุทธ  จัดกุล
3. นางสาวสุกัญญา  ทองสุ
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มุขขันธ์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวุฒิ  ค่ำคูณ
2. นางสาวนิภาพร  ทองเบ้า
3. นางสาวปรารถนา  เงาศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญาดา  พื้นโรสง
2. เด็กชายวรากร  คำนนท์
3. เด็กชายอานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายกำพลศักดิ์  จันละออ
2. นางสาวทิพวัลย์  คำเพราะ
3. นางสาววรรณิสา  ชารี
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 10 1. นางสาวพุทธพร  วรรณชัย
2. นางสาวลักขณา  ศรีสำอางค์
3. นางสาวอรสา  แสวงพันธ์
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 9 1. นางสาวมะลิดา  ประครองพันธ์
2. นางสาวสิริพร  พืชศรี
3. นางสาวอมรรัตน์  เงาศรี
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม