สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ดวงทองมา
 
1. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 20 1. นางสาวยลฤดี  เอมโอษฐ์
 
1. นายวัชระ  สุรวิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 15 1. นายจักรกฤษ  สมจิตร
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  เอกศิริ
3. เด็กชายภานุสิทธิ์  พิมพา
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกนกอร  สมพงษ์พันธ์
2. นางสาวภัทรสุดา  เนียมจันทร์
3. นางสาวอนงค์นาฏ  โนนสังข์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางวนิดา  จันตะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุชัญญา   มังตะการ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นางสาวรัตติยา  ไชยสุข
2. นางสาวสุนารีย์  อารีย์
 
1. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร
2. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ