สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
 
1. นางขวัญตา   สุรวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวชุติมา  แรงดี
 
1. นางชวัญตา  สุรวิทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปวีณา  สุดาชม
 
1. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 4 1. นางสาวอังคณา  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอาริสา  บุญเขียวบุตร
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นางสาวกิ่งกมล  สรรพศรี
2. นางสาวนริศรา  บุญรินทร์
3. นางสาวสุภัทตรา  นมัสสิลา
 
1. นางวนิดา  จันตะ
2. นางสาวจารุวรรณ  เงางาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 7 1. นายประกร  บุญเจริญ
2. นายศักดา  สู่เสน
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางวนิดา  จันตะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.91 ทองแดง 12 1. นายนที  สีแสด
2. นายบุญฤทธิ์  ธนะศรี
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.46 ทองแดง 11 1. นายประเสริฐ  รองทอง
2. นายพรชัย  สิงห์งาม
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพนิดา  หมวกขุนทด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญศักดิ์
 
1. นายวินัย  คำจีนศรี
2. นายศรายุทธ  พลศักดิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  แรงดี
2. นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณดี
 
1. นายณัฐพงษ์  สายธนู
2. นายองอาจ  มุระดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63.71 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแสงเทียน  อารีย์
 
1. นางสาวอรุณี   แก้วอมตวงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวอรุณี   แก้วอมตวงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มังตะการ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชมดง
3. เด็กหญิงอริสา  เทพดารักษ์
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกศิริ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
2. นายนราธิป  บุญรมย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุสิทธิ์  พิมพา
2. เด็กชายวายุ  วราบุตร
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวสุนารี  อารีย์
2. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวรสริน  จินดาวงศ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตตรานนท์  เต่าทอง
2. นางสาววรรณภา  พละศักดิ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล