สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์แจ่ม
3. เด็กชายราเมศ  สืบสิมมา
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  สมหมาย
2. เด็กชายวายุ  วราบุตร
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวชวัลกร  เหรียญทอง
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่โก
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 1. เด็กชายเจริญ  คำศรี
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  ทาระ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเจริญ
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 11 1. นายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงสุธาดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางกนิษฐา  คำมี
2. นางศิริพรรณ  สีหาบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวกลีบแก้ว  เขียวอ่อน
2. นางสาวปาริชา  สาระภาพ
3. นายโกวิท  สาระภาพ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.31 เงิน 14 1. นายชิษณุพงศ์  บุญศักดิ์
2. นางสาวอทิตยา  วงศ์เจริญ
3. นางสาวอุไรวรรณ  สาริพันธ์
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวแพร
3. เด็กหญิงปริศยา  บุญทรัพย์
4. เด็กหญิงอทิวรรณ  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารยา  คูณศรี
 
1. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.4 เงิน 15 1. นางสาวกนกวรรณ  จันละออ
2. นางสาวยุพารัตน์  คำเพราะ
3. นางสาวศิริลาวัลย์  อินทร์งาม
4. นางสาวอมรรัตน์  เงาศรี
5. นางสาวเกษมณี  วารินทร์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวกิตติยา  โคตรวงศ์
2. นางสาวณัฐพร  กำลังรัมย์
3. นางสาวนันทิยา  บุญปลูก
4. นางสาววรรณิภา  บุญจันทร์
5. นางสาวสุกัญญา  บุญเอนก
 
1. นางกรองทิพย์   คำจีนศรี
2. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงค์  สาระภาพ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คูณทวี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คำพล
4. เด็กชายหาญพล  แก้วกุล
5. เด็กหญิงเอมจิรา  สาริพันธ์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธ์ุเพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุ่นอ่อน
 
1. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายวัชรพล  ฝากา
 
1. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉริยาภรณ์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายพรประสงค์  โประวะ
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
2. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายสรศักดิ์  คำศรี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธนากร  เหมือนมาตย์
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 11 1. นางสาวหยกมณี  มีศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 1. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.63 เงิน 13 1. เด็กหญิงอัญชลี  ส่งเสริม
 
1. นางอุไร  เหรียญตะคุ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.08 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงทองมา
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
 
1. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนยศ  บุญยศ
2. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นางจินต์ภาณี  คำเพราะ
2. นางสาวสุกัญญา  มังตะการ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรอาภา  ทาระ
 
1. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินทภา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พัฒน์เจริญ
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายปฏิภาณ  พละศักดิ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองไทย
3. นายเทิดไท  ขำตา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธนาทร  ทองลือ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  ค่ำคูณ
3. เด็กชายวัชรชัย  วราพุฒ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นายณัฐพงษ์  ศรีกระแจะ
2. นางสาวนฤมล  บุญค้ำ
3. นางสาวน้ำฝน  ชอบกิจการ
4. นางสาวปริญญา  ชื้นตา
5. นางสาวพิมนต์  แซ่โค้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  อักษรพิมพ์
 
1. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
2. นางวราพร  แก่นคำ
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มุขขันธ์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์