สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 4 1. นางสาวอมรรัตน์  สงคลัง
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวธิติมา  บุญเจริญ
2. นางสาวนัฐธิชา  สุขเขียว
3. นางสาวศิริลักษณ์  อักษร
 
1. นางสุภาพ   บุญรมย์
2. นางสาววนิดา   พบบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวจุรีพร  สรรพศรี
2. นายพิชิต  จันทร์ละออ
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจิราพร  อุ่นอ่อน
2. นางสาวนิตยา  เลื่อนลอย
3. นางสาวอมรรัตน์  หมื่นไธสง
 
1. นางสาวสรินลา  โยยะลา
2. นางสาวสมจิตร  เพชรผา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  มหาพจน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเจริญ
 
1. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวปริฉัตร  สลักคำ
2. เด็กหญิงอติพร  บุญรินทร์
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางกนิษฐา  คำมี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มุขขันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐมล  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  กองแพง
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  ชูศรีเสริฐ
5. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ขุ้มด้วง
 
1. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
2. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายชิษณุพงค์  บุญศักดิ์
3. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
4. นายประทีป  แขวงสุข
5. นายเทียนชัย  พละศักดิ์
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง 7 1. นายณวรรธน์  พละศักดิ์
2. นายธนัฏ  บุญเริ่ม
3. นายธวัชชัย  ชิดชม
4. นางสาวนปภา  สรรพศรี
5. นายปฏิภาณ  พละศักดิ์
6. นายประดิษฐ์  เหมือนมาตย์
7. นายฤทธิพงษ์  ธนะศรี
8. นางสาววศินี  คำเพราะ
9. นายวัชรพล  ฝากา
10. เด็กชายวิชชากร  นวลศิริ
11. นายศราวุฒิ  รักษาภักดี
12. นางสาวสุพัทรศิริ  พลรักษา
13. นายสุริยาวุธ  พลศักดิ์
14. นางสาวสุวรรณา  แสวงทรัพย์
15. นายอนุชิต  แสงใสแก้ว
16. นายอภิศักดิ์  นวลศิริ
17. นางสาวอะอองดาว  ศิริภา
18. นายเจษฎา  ลุละ
19. นายเทิดไท  ขำตา
 
1. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
2. นางกรองทิพย์   คำจีนศรี
3. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
4. นางสาวเพ็ญนภา  วันทอง
5. นางสาวยุวลักษณ์  ส่งเสริม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 18 1. นายนเรศ  กลางบุญเมือง
2. นางสาวปรียานุช  วงศ์ปัญญา
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
2. นายยงยุทธ  กิ่งวงษา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิสิษฐ์  สารภาค
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายชวลิต  เถาว์บุญ
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสวงพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  พรมดวง
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุษา่  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสมจิต  เพชรผา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติกร  สรรพศรี
2. นางสาวณัฐภัทร  หอมสมบัติ
3. นายเจษฎา  ลุละ
4. นายเจษฎา  เงาศรี
5. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
6. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
3. นางขวัญตา  สุรวิทย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 17 1. นายกฤษฎา  ดวงประทุม
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ซงซา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 19 1. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชัย  บุญเจริญ
2. เด็กชายชลธี  รักษาศิล
3. เด็กชายดนัยศักดิ์  ธนะศรี
4. เด็กชายธนาดล  ฮงทอง
5. เด็กชายพีรพณท์  พลศักดิ์
6. เด็กชายศุภฤกษ์  วงศ์เจริญ
7. เด็กชายอนุสรณ์  ประทุมนาค
8. เด็กชายอังคาร  ธนะศรี
 
1. นายปรีชา  บุญศักดิ์
2. นางสาววนิดา  พบบุญ
3. นายนราธิป   บุญรมย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.76 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งกมล  สรรพศรี
2. นางสาวณัฐธิชา  สุขเขียว
3. นางสาวทรรศนีย์  ภาคพรม
4. นางสาวทิพาวดี  เหมือนมาตย์
5. นางสาวน้ำเพชร  มุระมาศ
6. นางสาวพจมาน  สุรวิทย์
7. นางสาวยลฤดี  เอมโอษฐ
8. นางสาวศิริยา  จินดาวัลย์
9. นางสาวศิริลักษณ์  อักษร
10. นางสาวอารีรัตน์  เพ็งอ่อนเนตร
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางกรองทิพย์  คำจีนศรี
3. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฌาเลเต  บุญศักดิ์
2. นางสาวศิษฎาภา  ทาระ
3. นางสาวเกดมณี  วงษ์สาสัน
 
1. นางสาววนิดา   พบบุญ
2. นางสุภาพ   บุญรมย์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ภูติยา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานพันธ์
 
1. นายพิวัฒน์  ศรเพ็ชร
2. นางพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวธเนตร  สำราญ
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง 7 1. นายเจษฎา  เงาศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  เอกศิริ
2. นายกิตติกร  สรรพศรี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  พละศักดิ์
4. นางสาวจุฑามาศ  โคตรวงศ์
5. นางสาวชญาน์ทิพย์  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงชลดา  ชาชุมพร
7. นายธวัชชัย  ชิดชม
8. นางสาวธเนคร  สำราญ
9. นางสาวนิสาลักษณ์  วราพุุฒิ
10. เด็กหญิงพรพิมล  สายเสน
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปล่องกระโทก
12. นางสาวยุพาพิน  เลื่อนลอยเลิศ
13. นางสาววริสรา  พิมพา
14. นางสาวศิริญาภรณ์  เกษทองมา
15. นางสาวศิริรัตน์  ทองสุ
16. นางสาวศิริลักษณ์  จักรเพชร
17. นางสาวศิริวรรณ  แสวงพันธ์
18. นางสาวศิศิวิมล  พงษ์อารีย์
19. เด็กหญิงสุจิตรา  คำพล
20. เด็กหญิงสุฑารัตน์  บุญเจริญ
21. นางสาวหยกมณี  มีศรี
22. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
23. นางสาวอภิฤดี  พิมพัก
24. นางสาวอรวรรณ  โถแก้ว
25. เด็กหญิงอัชลี  จันทร์พันธ์
26. เด็กหญิงอุษา  กำแพงมณี
27. นายเจษฎา  เงาศรี
28. นายเจษฎา  ลุละ
29. นายเจษฎาพร  โพธิ์ป้อม
30. นายเดชา   พงษ์ทอง
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
3. นางขวัญตา  สุรวิทย์
4. นางพิมพ์พรรณ  สุดใจ
5. นายสุระคติ  ทองคำ
6. นายสมาน  นาคา
7. นางสุมาลี  นาคกระโทก
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริปี
2. เด็กชายวีรชาติ  ชารี
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวชลิตา  เชียวสกุล
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นายสุกรี  ศรีวงษา
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธนชาติ  สุรวิทย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อินพูลโสม
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางสาวสุกรี  ศรีวงษา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัยมงคล  กุษาเดช
2. นายธนนิสิต  บูชาพันธ์
 
1. นายสุกรี  ศรีวงษา
2. นางสาวชลิตา  เชี่ยวสกุล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  พละศักดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสงค์
3. เด็กชายเนติวัตร  พละศักดิ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายกฤษณชล  พละศักดิ์
2. นายสุทิวัส  ศรีสำอางค์
3. นายอนุชิต  แสงใสแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราวรรณ  หมายชัย
2. นายวีรยุทธ  จัดกุล
3. นางสาวสุกัญญา  ทองสุ
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวุฒิ  ค่ำคูณ
2. นางสาวนิภาพร  ทองเบ้า
3. นางสาวปรารถนา  เงาศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชญาดา  พื้นโรสง
2. เด็กชายวรากร  คำนนท์
3. เด็กชายอานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐณิชา  นวลศิริ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นายกำพลศักดิ์  จันละออ
2. นางสาวทิพวัลย์  คำเพราะ
3. นางสาววรรณิสา  ชารี
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 10 1. นางสาวพุทธพร  วรรณชัย
2. นางสาวลักขณา  ศรีสำอางค์
3. นางสาวอรสา  แสวงพันธ์
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 9 1. นางสาวมะลิดา  ประครองพันธ์
2. นางสาวสิริพร  พืชศรี
3. นางสาวอมรรัตน์  เงาศรี
 
1. นางวราพร  แก่นคำ
2. นางสาวมะลิ  จันทร์แจ่ม