สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เสียงใส
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิหาบุตร
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายชยุตม์  ครองยุติ
2. นางสาวปัทมา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมัชพล  เขียวอ่อน
2. เด็กชายเอกชัย  พรหมรางกูล
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรณัฐ  พิมพัฒน์
2. นายโภควินท์  บริสาร
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤดี  วงค์ธนู
2. นางสาวเนตรนภา  สนิท
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีเดช
2. นางสาวจันทร์สุดา  สิมณี
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  พื้นบ้าน
2. นายปวีณ  กำเนิดสิงห์
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายนภสินธุ์  พันธ์สำโรง
2. นายพลากร  เครือคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  หินทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไกรษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
2. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐพรรณ  บุญสร้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญถนอม
3. นางสาวอนัญญา  ธนะศรี
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เชิงเสมอ
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
 
1. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
2. นายภานุวัฒน์  อาษากิจ