สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ไกรษี
 
1. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพรพรรณ  สุขอ้วน
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 1. นางสาวชลลดา  แสงชาติ
 
1. นางนิลบล  เงินดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวดอกอ้อ  จันทร์สมุทร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.81 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
2. เด็กชายวิศว  ชนะภัย
3. เด็กหญิงสุรีพร  พืชศรี
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางอัญชลี  สามสี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.96 ทอง 5 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายสันติภาพ  วินทะไชย
3. นางสาวสุชาวดี  แก่นดี
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางนิตยา  ทองคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานชีวา  เครือคุณ
2. นางสาวอารียา  ผิวนวล
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นโพธิ์
 
1. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนิรชา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาลัย  บุญใส
2. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  บุญนิตย์
 
1. นางสาวศิวัชญา  ศรีทำเลา
2. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายบุณยภู  อินทะสมบัติ
2. นายพิษณุ  ผุยพรม
3. นางสาวยศวดี  พันธ์วิไล
 
1. นางวรรณภา  ศรีใสย์
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาธุการ
2. เด็กชายธนโชติ  สาธุ
 
1. นายสมพงษ์  ละชั่ว
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวิชิต  บุญเสนอ
2. นายเปรมลาภ  บุเหลา
 
1. นายอภิชาติ  ดวงสีดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชารี
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวอนงค์นาฎ  เบ้าทอง
 
1. นางปรียานุช  สงสาร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 4 1. เด็กชายกรกช   เวียงคำ
2. เด็กหญิงปรารถนา  พันธ์พิมพ์
3. เด็กหญิงสิริมา  ปัดชา
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิภา  โพธิ์ขาว
2. นายภัทรพงษ์  ศรทัน
3. นางสาววิไลวรรณ  พรมฤทธิ์
 
1. นายชยพล  คำสิงห์
2. นางพัชนีย์  เชื้อชม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พืชศรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  ภาวัน
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริพยัคฆ์
 
1. นางธันยาภัทร์  เธียรทองอินทร์
2. นางนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสงเดช
2. นางสาวจิตรา  ดวงแสง
3. นางสาวนริศรา  วินทะไชย
 
1. นางสุพัตรา  ดาวหน
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นางชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงมณี  เห็มภูมี
2. นางสาวพรรณาราย  เอมโอษฐ์
3. นางสาวอุบลรัตน์  กัณหารินทร์
 
1. นายเฉลิม บัวสิงห์  และนายชยพล คำสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 1. เด็กชายจารุวรรณ  มั่นยืน
2. เด็กหญิงพีระดา  ส่งเสริม
3. เด็กชายอัญกร  ไชยดรุณ
 
1. นางสาวรัตนธร  ชุปวา
2. นางสาววิมลมาศ  มุ่งสิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์ และนางนิออนด์ รอบคอบ
2. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลมาศ  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  คำผุย
 
1. นางธนาภา  คำผุย
2. นางปวีณา สุรำไพ  นางนิออนด์ รอบคอบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  วงษ์ใหญ่
2. นายยงยุทธ  บุญส่ง
 
1. นายวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ
2. นางศิริวรรณ  สาธุพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกรรภิรมย์  พิลาพร
2. เด็กชายเกียรติพงษ์   ดีงูเหลือม
 
1. นายนิรันดร์  สาธุพันธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
3. เด็กหญิงติยาภรณ์  เงาศรี
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   นาราษฎร์
5. เด็กหญิงเวธนี  พิมพ์การ
 
1. นาง บุณณ์ญาณัฏฐ์   มุขขันธ์
2. นางสวลี   บุญมูล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์   บุญทองมาก
2. เด็กชายธนพล   ศรีบุญเรือง
3. นางสาวพิยดา   ไชยสิทธิ์
4. นางสาวรัตนาภรณ์   พึ่งไพศาล
5. นางสาวอัจฉราภรณ์   อุปรีที
 
1. นางสวลี   บุญมูล
2. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์    มุขขันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงคคนานต์  จันทร์ละออ
2. เด็กหญิงปนัดดา   โมรินทร์
3. เด็กหญิงวราพร   สุภาพ
4. เด็กหญิงศุภนิดา   ทองสุ
5. เด็กหญิงสุภัสศร  แก้วพวง
 
1. นางสาวทศพร   คูณทวี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นางสาวธัญญภรณ์   ไพกะเพศ
2. นางสาวพรชิตา   แสงเอี่ยม
3. นางสาวภัทรสิริ  บุตรตะ
4. นางสาวสุพัตรา   พลศักดิ์
5. นางสาวอมลวรรณ   บุญอเนก
 
1. นางณภัค   สิมณี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจินตนา   พิมพ์แมน
2. นางสาวนุสรา  กาหลง
3. นางสาวบุษยา   ใจคง
4. นายพิศิษฐ์  ปัจญาบุตร
5. นางสาวศิรินภา   ภักดี
 
1. นายอัครพงศ์   ณรงค์ชัย
2. นายคงเดช   เสนา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาว ศิรินภา    ภักดี
2. นางสาวจินตนา   พิมพ์แมน
3. นางสาวนุสรา   กาหลง
4. นางสาวบุษยา   ใจคง
5. นายพิศิษฐ์   ปัจชาบุตร
 
1. นายอัครพงศ์   ณรงค์ชัย
2. นายคงเดช  เสนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นายกวิน  ทองเพชร
2. นายกิตติพงษ์   อารีย์
3. นางสาวทัศนีย์  สำราญ
4. นางสาวธนวรรณ  วิไล
5. นายนภาสินธุ์   พันธ์สำโรง
6. นางสาวนุชรี  อัมภรัตน์
7. นายพงศธร  พิมพ์สมาน
8. เด็กชายรพี  ทองด้วง
9. นายรุ่งตะวัน  จันทร์แจ่ม
10. เด็กชายวศิน   พรศิล
11. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีขาว
12. เด็กหญิงศิริสุดา   ล้อมพรม
13. นางสาวสรญา  บัวบุญ
14. นางสาวสิริญญา  สารภาพ
15. เด็กหญิงสุนิตา  จาเกาะ
16. นายสุวิทย์   ศรีโสภา
17. นายอลงกรณ์  พิมพ์สมาน
18. นายเอกชัย  พิมพ์ศรี
 
1. นางวรรธนา   บัวแก้ว
2. นายจำเนียร   บัวแก้ว
3. นายสุรเกียรติ   บัวแก้ว
4. นางสาวเรืองรัตน์   เผ่าภูรี
5. นางสาวรุจิรา  ทราธร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตเมธ   วรเลิศ
2. นายจิรายุ   ศรีใส
3. เด็กชายชนะพันธุ์   ใสเนตร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธวงค์
5. นายนรากร   สินโพธิ์
6. เด็กชายนำโชค   เจริญทรัพย์
7. เด็กชายนิติภูมิ   อินตะนัย
8. เด็กชายบันเทิง  ศรีดี
9. เด็กชายพัชรี  สายเพชร
10. นางสาวพิมพกานต์   วิเศษมี
11. นายยงยุทธ   บุญสุข
12. นายราชาทรัพย์   เจริญทรัพย์
13. นางสาวรุ้งนภา   เงานอ
14. นายวรวุฒิ  ดาดวง
15. นางสาวศรสวรรค์   แก้วโมลา
16. นางสาวสุภาภรณ์   สว่างพฤกษ์
17. นายสุริยา  กิ่งจันทร์
18. นายอัครวินท์   ทองแดง
19. นายอานนท์  มังคะลา
20. นายอารียา   แสงกลม
 
1. นายภูมิลักษณ์  ใจเรือง
2. นายบุญมา  เวียงคำ
3. นางชิสามาตา   กัณหา
4. นายธวัชชัย  พร้อมพรม
5. นายคำนวณ  คำวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงมลชิฎา    หาจักร
 
1. นางนิตยาภรณ์   ใจเรือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 7 1. นางสาวรัตติยากรณ์  แพงศรี
 
1. นางนิตยาภรณ์   ใจเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สารสุข
2. นางสาวศิริพร   บุญมางำ
 
1. นางภาวิดา   ประทุมเวียง
2. นางสุวพิชญ์   คำเพราะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชราภรณ์   ทองดี
2. นายสันติภาพ   วินทะไชย
 
1. นาง สุวพิชญ์   คำเพราะ
2. นางภาวิดา   ประทุมเวียง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา   สืบสิมมา
2. นางสาวจตุพร   ประสงค์ศิลป์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   แจ่มแจ้ง
4. นางสาวณัฐธิดา   สีแดด
5. นางสาวนวลพร   อัมพร
6. นางสาวยุภาวดี  จันทร์ถาม
7. นางสาววรรณวรี  มุ่งหมาย
8. นางสาวศศิธร  บุญมาต
9. นางสาวสุดารัตน์   ศิริบูรณ์
10. นางสาวอรทัย   ยุภา
 
1. นางจุฬาภรณ์   พรหมบุตร
2. นายไมตรี   ศรีแก้ว
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดามาศ  ทองคำพงษ์
2. เด็กชายศิริวุฒิ  สีไม่นาม
 
1. นายสำราญ  เจริญชัย
2. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  สมนึก
2. นางสาวอภิญญา  พละศักดิ์
 
1. นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์
2. นางอรทัย  สิงหนาค
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิปปกร  จำปาอ่อน
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายวราทิพย์  ชราศรี
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89.5 ทอง 6 1. นางสาวปิยะดา  บุดดี
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายฐนะวัฒน์  เหล็กเพชร
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นายบุญญฤทธิ์  เปรมศิริ
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิธวิทย์  มุระดา
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ผุยพรม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนำโชค  เจริญทรัพย์
2. เด็กชายวศิน  พรศิล
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
2. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายอธิปัตย์  โพธิ์ศรี
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ขาว
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายธนศักดิ์  มาลา
2. นายวุฒิชัย  เกษแก้ว
3. นายอดิศักดิ์  มูลตระกูล
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
2. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายกนกชัย  ศรีมณี
2. นายสิทธิชัย  โสภา
3. นางสาวเบญจรัตน์  สีธานนท์
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นายแสงทอง  บริสาร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร   วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชต  พิลาสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแก้วใจ  แสนทวีสุข
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
4. เด็กชายรชต  พิลาสุข
5. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
6. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นายคำนวณ  คำวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
4. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
5. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
7. นายพัทธนันท์  แก้วอุดม
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. นายวุฒิชัย  พนม
10. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
11. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
12. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
13. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
4. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีโชด  สุทธิกรม
2. เด็กชายนิตธินันท์  ศรีสุธรรม
3. เด็กชายปฐมพร  ไชยชาติ
4. เด็กชายหัสวรรษ  เขื่อนคำ
5. เด็กชายเอกราช  เสาเกลียว
 
1. นายกำพล  บัวแก้ว
2. นายสนธยา  นนทา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  คำเหมา
2. นายจักรพงศ์  ชราศรี
3. นายชิตฏิพงศ์  ลาสุนนท์
4. นายพัชร  เสียงหวาน
5. นายวัชระ  เสียงหวาน
6. นายเกียรติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นายกำพล  บัวแก้ว
2. นายสนธยา  นนทา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทานะ
2. นายกล้าณรงค์  พิทยาทรานุวัฒ
3. นางสาวกัลย์สุดา  สารีพวง
4. นายกิตติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  พักวัน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำตะนิตย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงศ์
8. เด็กชายชนาธิป  ลุนละบุตร
9. เด็กหญิงชมพู่  สุวรรณดี
10. เด็กหญิงดวงพร  ดู่สันเทียะ
11. นายทองพิสุทธิ์  ทองทวี
12. นายทินกร  ทองขาว
13. นายธนภัทร  ศรีสุธรรม
14. นายนพพร  บุญมา
15. นางสาวนภัสวรรณ  โสชะรา
16. เด็กหญิงนริศรา  สุขอ้วน
17. นายนิธิ  ศรีสุธรรม
18. นางสาวปณิตา  พรมดี
19. นายปัณณวัชร์  อัญเจริญเกียรติ
20. เด็กหญิงป่านชนก  สายเสน
21. เด็กหญิงพรพรรณ  สีสว่น
22. นายพัชระ   เสียงหวาน
23. นางสาวรัชนีกร  พิมประจิตร
24. เด็กหญิงวิภาดา  แก้ววงศ์ษา
25. เด็กหญิงวิภาสิณี  ทองทวี
26. นางสาววิไลวรรณ  บาอินทร์
27. เด็กหญิงศิรินยา  สังข์วรรณะ
28. นางสาวศิริภา  อ่างเฮ้า
29. นางสาวสกุลตรา  ดีงูเหลือม
30. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
31. เด็กหญิงสุธีธิดา  พื้นพรม
32. นางสาวสุภัสสรา  พละศักดิ์
33. นายสุรศักดิ์  คำเพราะ
34. เด็กหญิงอภิภาวดี  แสนวงศ์
35. นางสาวอริยา  แดงเกลี้ยง
36. นายอิสยาห์   นุกาศรัมย์
37. นายอุกฤษฎ์  จันดาบุตร
38. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. นายโชคศิริ  สมศิริ
 
1. นายดำริห์  ก้อนคำ
2. นายกำพล  บัวแก้ว
3. นายแสงทอง  บริสาร
4. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
5. นางสุพัตรา  ดาวหน
6. นายสนธยา  นนทา
7. นางดรุณี  อัมภรัตน์
8. นายกงจักร  บัวลา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 -    
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  พนม
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงเบญจพร  ฮงทอง
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวแก้วใจ  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐฐ์ฐนนท์  กิ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุรวิทย์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายไกรวุฒิ  บ้านยาง
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวนัทธ์หทัย  ปรักมาศ
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัตตยา  พิมพ์แมน
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 15 1. นางสาวภาวิดา  สุดใจ
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิระนันท์  อรัญดิตย์
 
1. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวอรุณี  เหล่าแค
 
1. นางธนพร  อาทิเวช
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิมพันธ์
 
1. นางสมสุข  ลาสุนนท์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศิริวิมล  วิมลสุข
 
1. นางเรณู  คำวงศ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สันติเวศม์
 
1. นางอดุมพร  ศรีสำอางค์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวนุสรา  กาหลง
 
1. นางสาวเบญจา  สืบเสน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาร์มมี่  อุ่นสิม
 
1. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิตฏิพงศ์  ลาสุนนท์
 
1. นางสมพิศ  คงสิม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงตวงพร  ดู่สันเทียะ
2. เด็กหญิงนัทรพงศ์  เขตนิมิตร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาชุมพร
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  ผูกมั่น
 
1. นายสุดเขตต์  สินธุรัตน์
2. นางสาวภิญญตา  เฉลิมบุญ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  เขียวอ่อน
2. นายตรัยดัมย์รงค์  พลราษฎร์
3. นายธนวัฒน์  จันทรง
4. นางสาวธัญลักษณ์  จันดาพืช
5. นางสาวปิยรัตน์  ศรีกัลยา
 
1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
2. นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  พรศิล
 
1. MissPeiwei  Xu
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุธรรม
 
1. MissShanshan  Luo
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายกีรติ  กันดา
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายวิศวกร  แก้วหล้า
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัยพร  โสดา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนจรูญธรรม
 
1. นางอรพินท์  จวงพันธ์
2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณกมล   นนทา
2. นางสาวณิชกานต์  จันทพันธ์
 
1. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายภรภัทร  เจริญธง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ศรีพลาย
2. เด็กชายนิติพงษ์  น้อยหนู
3. เด็กหญิงนิษากร  สุวรรณดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เทียนศรี
5. เด็กหญิงสรวงชน  สุโพธิ์
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นางพรทิพย์  นาเรือง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  คุณธรรม
2. นางสาวปิยวรรณ  บุญใหญ่
3. นายพงศกร  บุญสร้อย
4. นายสรชัย  โค้วไพโรจน์
5. นายอัครรินทร์  ทองแดง
 
1. นายดิลก  คำเพราะ
2. นายภรภัทร  เจริญธง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  จันตรี
2. เด็กหญิงพิยะดา  ตาวะสุข
3. เด็กชายสรวิศ  ทองทิพย์
 
1. นางสกุลรัตน์   ทองแสน
2. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวจิตรา  ดวงแสง
2. นางสาวณีระชา  ดวงแก้ว
3. นายอธิวัฒน์  ยั่วจิตร
 
1. นางสาวดวงพร  สะอาด
2. นางนิลบล  เงินดี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำมูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  โยทุม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  โมกขา
 
1. นางสาวดวงพร  สะอาด
2. นางธัญรัศม์  ประเสริฐศรี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวกัญญรัตน์  สมุนไพร
2. นางสาวปิยะนันท์  สีดา
3. นางสาววราภรณ์  เสาเวียง
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองแสน
2. นายวิชา  กิ่งทอง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวัชรพล  สุรวิทย์
2. นายอิศรายุทธ  บุญทำมา
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญเรือน
2. นายผดุงศักดิ์  อาทิเวช
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชยุดา  พื้นผา
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญเรือน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาธุการ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ไทย
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
2. นายเจนวิทย์  แก่นศรี
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริมา  ปัดชา
2. นางสาวอาทิตยาภรณ์  สารภาพ
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
2. นางสุรางค์   จันทราภรณ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สุภาพ
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข
 
1. นายสมพงษ์  ละชั่ว
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพิชญา  คำผุย
 
1. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินกร  ทองขาว
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณปภัช  เหลาศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดาบุตร
2. นางสาวกิตตินา  กุกสันเทียะ
3. นายกิตติพัฒน์  คำเหมา
4. นายจักรพงศ์  ชราศรี
5. นางสาวจันทร์แรม  พรมล้วน
6. นางสาวจิตติพร  โสเป
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  แจ่มแจ้ง
8. นางสาวชลธิชา  มะลัย
9. นางสาวชุตินันท์  สืบวงศ์
10. นายณปภัช  เหลาศรี
11. นางสาวณัฐพร  การเมฆ
12. นางสาวณัฐมล  การเมฆ
13. เด็กหญิงดรุณี  พลศักดิ์
14. นายทินกร  ทองขาว
15. นายนพพร  บุญมา
16. นางสาวบุษยา  ใจคง
17. นายปิยะวัฒน์  บุญฉลวย
18. เด็กชายพลากร  ทองสุข
19. นายวัลลภ  โสเป
20. เด็กชายวีระชัย  สุขหล้า
21. เด็กชายศิรภัทร  คำสิริ
22. นางสาวศิริลักษณ์  พูลสุข
23. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
24. นางสาวสุดารัตน์  มะพัน
25. นางสาวสุพัตรา  บาอินทร์
26. นางสาวสุภาพร  สร้อยศรี
27. เด็กชายสุริยน  กตัญญู
28. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
29. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมโสภา
30. นางสาวโสภิดา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
3. นายภรภัทร  เจริญธง
4. นายภาณุวัฒน์  อาษากิจ
5. นางสาวสิริญาพร  โยธี
6. นายเดชชัย  ดวงแสง
7. นางสาววันเพ็ญ  วงษ์จันทร์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เสียงใส
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิหาบุตร
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายชยุตม์  ครองยุติ
2. นางสาวปัทมา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมัชพล  เขียวอ่อน
2. เด็กชายเอกชัย  พรหมรางกูล
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรณัฐ  พิมพัฒน์
2. นายโภควินท์  บริสาร
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤดี  วงค์ธนู
2. นางสาวเนตรนภา  สนิท
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีเดช
2. นางสาวจันทร์สุดา  สิมณี
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  พื้นบ้าน
2. นายปวีณ  กำเนิดสิงห์
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายนภสินธุ์  พันธ์สำโรง
2. นายพลากร  เครือคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  หินทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไกรษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
2. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐพรรณ  บุญสร้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญถนอม
3. นางสาวอนัญญา  ธนะศรี
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เชิงเสมอ
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
 
1. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
2. นายภานุวัฒน์  อาษากิจ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญพอ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรเพชร
3. เด็กชายอธิยากรณ์  บัวหอม
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศักดนัย สืบเสน
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิสิฐ   ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศตภิษัช ไกรษี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. เด็กชายสุเมธา  ศรีบุญ
3. เด็กชายเทวัญวิทย์   นันตโลหิต
 
1. นายสนั่น  ศิริกุล
2. นายพัฒนา  พานจำนงค์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  ศรีมณี
2. นายณัฐพล   พาวัน
3. นายบุญฤทธิ์  บุญสงค์
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล  สายโสม
3. เด็กชายเงิน  สังวาลย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายภมรรัตน์  สุรวิทย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไพกระเพศ
3. นางสาวอารยา  น้อยพรหม
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภา   ร่วมใจ
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บัวเกษ
4. เด็กชายธวพล  คูณขุนทด
5. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
2. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
3. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
4. นางสาวบุษบา  ลาวงศ์
5. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทรียา  ทานะคุณ
2. เด็กหญิงพัชนิดา  ราษี
3. เด็กหญิงพันทิวา  สืบสิมมา
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  เขียวอ่อน
2. นางสาวปรียานุช  ตุนา
3. นางสาวอาภาพร  เงานอ
 
1. นางสาววิไล  อุกาพรหม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายจำนงค์  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายสุริยัน   สิมณี
3. เด็กชายเจษฏากร  โสชะรา
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  พันธ์วิไล
2. นางสาววนิดา  วงค์พุฒ
3. นางสาววรรณนิดา  สู่เสน
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกานต์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สุนทรารักษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  เฉลิมศิริภักดี
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวจิตอาสา  อาษากิจ
2. นางสาวชนันทยา  จันทร์ล้ำเลิศ
3. นางสาวชนันยา  จันทร์ล้ำเลิศ
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานิต  ตุ้มคำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  พิมพา
3. เด็กหญิงสุภัสรา  หวังสุข
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาดา  แดงเกลี้ยง
2. นางสาวพวงจันทร์  ทวีชัย
3. นางสาวสุชาดา  สังเสวี
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชท์ชล  บุญนำ
2. เด็กหญิงสุรางคนา   ชารีผล
3. เด็กหญิงเกวรินทร์   สายเสมา
 
1. นางสาวจิตตวดี   จิตรประเสริฐ
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจริยา  แสงตา
2. นางสาวพัชรี  บุญนำ
3. นางสาวไพลินรัตน์  บุญนิรันดร์
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีวุฒิ  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  มังสุไร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม