สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวพรพรรณ  สุขอ้วน
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวดอกอ้อ  จันทร์สมุทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกรรภิรมย์  พิลาพร
2. เด็กชายเกียรติพงษ์   ดีงูเหลือม
 
1. นายนิรันดร์  สาธุพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศิริวิมล  วิมลสุข
 
1. นางเรณู  คำวงศ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพลอยไพลิน  เชิงเสมอ
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
 
1. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
2. นายภานุวัฒน์  อาษากิจ