สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชารี
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลมาศ  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  คำผุย
 
1. นางธนาภา  คำผุย
2. นางปวีณา สุรำไพ  นางนิออนด์ รอบคอบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 15 1. นางสาวภาวิดา  สุดใจ
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิมพันธ์
 
1. นางสมสุข  ลาสุนนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายกีรติ  กันดา
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายวิศวกร  แก้วหล้า
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายนภสินธุ์  พันธ์สำโรง
2. นายพลากร  เครือคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ