สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.81 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
2. เด็กชายวิศว  ชนะภัย
3. เด็กหญิงสุรีพร  พืชศรี
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางอัญชลี  สามสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นโพธิ์
 
1. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนิรชา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพิศมัย  ไกรสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 4 1. เด็กชายกรกช   เวียงคำ
2. เด็กหญิงปรารถนา  พันธ์พิมพ์
3. เด็กหญิงสิริมา  ปัดชา
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิภา  โพธิ์ขาว
2. นายภัทรพงษ์  ศรทัน
3. นางสาววิไลวรรณ  พรมฤทธิ์
 
1. นายชยพล  คำสิงห์
2. นางพัชนีย์  เชื้อชม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงคคนานต์  จันทร์ละออ
2. เด็กหญิงปนัดดา   โมรินทร์
3. เด็กหญิงวราพร   สุภาพ
4. เด็กหญิงศุภนิดา   ทองสุ
5. เด็กหญิงสุภัสศร  แก้วพวง
 
1. นางสาวทศพร   คูณทวี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดามาศ  ทองคำพงษ์
2. เด็กชายศิริวุฒิ  สีไม่นาม
 
1. นายสำราญ  เจริญชัย
2. นายสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงเบญจพร  ฮงทอง
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัตตยา  พิมพ์แมน
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิระนันท์  อรัญดิตย์
 
1. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวอรุณี  เหล่าแค
 
1. นางธนพร  อาทิเวช
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สันติเวศม์
 
1. นางอดุมพร  ศรีสำอางค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณกมล   นนทา
2. นางสาวณิชกานต์  จันทพันธ์
 
1. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายภรภัทร  เจริญธง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ศรีพลาย
2. เด็กชายนิติพงษ์  น้อยหนู
3. เด็กหญิงนิษากร  สุวรรณดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เทียนศรี
5. เด็กหญิงสรวงชน  สุโพธิ์
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นางพรทิพย์  นาเรือง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวจิตรา  ดวงแสง
2. นางสาวณีระชา  ดวงแก้ว
3. นายอธิวัฒน์  ยั่วจิตร
 
1. นางสาวดวงพร  สะอาด
2. นางนิลบล  เงินดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เสียงใส
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สิหาบุตร
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายชยุตม์  ครองยุติ
2. นางสาวปัทมา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีเดช
2. นางสาวจันทร์สุดา  สิมณี
 
1. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
2. นายชัยชนะ  โสภา
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐพรรณ  บุญสร้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญถนอม
3. นางสาวอนัญญา  ธนะศรี
 
1. นางพัชรสุดา  อ่างมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญพอ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรเพชร
3. เด็กชายอธิยากรณ์  บัวหอม
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศักดนัย สืบเสน