สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงพล  เชิดชน
2. นางสาวเกตุสุดา  เจือพันธ์
 
1. นายกิตติพงษ์  บานฤทัย
2. นางชรัญญา  บานฤทัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 10 1. นางสาวอรุณี  มณีโรจน์
 
1. นางฉวีวรรณ  เศรษฐวิบูลย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธีระ  อุตระวงษ์
2. นายศุภกิตติ์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฟื่องบุญ
2. นางสาวธนอมร  จรรยากรณ์