สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดา  วันเจริญ
 
1. นางดารณี  กองสิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวชฎาพร  วันเฉลิม
 
1. นางสุพรรณิการ์  นันทสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสะเกษ
2. นางสาวทัศนีย์  ศิริชนะ
3. นางสาววันนิดา  ศรีพันธ์
4. นางสาวสาวิตรี  คล่องแคล่ว
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วสง่า
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นายสถาบัน  แวววงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 8 1. นายปัญญา  ภูประวิง
2. นางสาววราภรณ์  ไกรจักร
 
1. นายสถาบัน  แวววงค์
2. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวมณี  อินชื่น
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  เรืองสุขสุด
 
1. นายวันชัย  เศรษฐวิบูลย์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิลาสินี  สีลาทิพ
2. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนะชาติ
3. นางสาวสุภาพร  สุขใส
 
1. นางสาวพุทธิดา  อินหงษา
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง