สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฌาริดา  แก้วธรรม
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอรณี  ศรีมงคล
 
1. นายบรรพต  ทองสนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคณิศร์  โตยวนิชย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัทธกานต์  บุญรินทร์
 
1. นายวัชรินทร์  ปานทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมุนินทร์  อุ่นแก้ว
 
1. พระแสวง  สุทฺธจิตฺโต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิไลพร  สาระวาท
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติชัย  แก้วสาลี
2. นางสาววิภาวรรณ  ศิลศร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวนิพา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพัชริดา  สรลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองลมุล
2. เด็กหญิงรามาวดี  ชมเมือง
3. เด็กหญิงอริสรา  อัสดร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุระชาติ
2. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.19 ทองแดง 7 1. นางสาวนภาพรรณ  วรรณทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  วรรณทอง
3. นางสาววสิตา  ไตรศรี
 
1. นางสาวนิพา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพัชริดา  สรลี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  วลัยจัย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สุขวงค์
 
1. นายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวคริสต์มาส  วงษ์พินิจ
2. นางสาวจิรนันท์  ดวงมณี
 
1. นายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สีสะอาด
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลวรรณ  สมศรี
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณทอง
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอปชา  มะลิสา
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มะโนรา
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  หอมล้น
 
1. นางสาวปวริศา  ปาคำศรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ดวงมณี
 
1. นางสาวปวริศา  ปาคำศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  นิลประเสริฐ
 
1. นางสาวปวริศา  ปาคำศรี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสอน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลทรัพย์
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำ
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
2. นายวัชรินทร์  ปานทอง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  สีหบุตร
2. นางสาวสุภาวดี  มณีนิล
3. นายไพโรจน์  คำพินิจ
 
1. พระแสวง  ศรีลาชัย
2. นายบรรพต  ทองสนิท
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิชชุดา  งอนสวรรค์
2. เด็กหญิงอารียา  กุลวุฒิ
 
1. นายสมพงษ์  สาทอน
2. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงษ์ศิริ  พิมาทัย
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชญานุช  เอกธรรมคุณ
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤติยา  ยอดพงศ์ษา
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วลอย
2. เด็กหญิงอนุสรา   วรรณยุทธ์
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. สามเณรเจษฎากร  แจ่มพิศ
2. เด็กชายไชยภัทร  สุมงคล
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายจิรพงษ์  สาระเดช
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจตรง
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนลินทิพย์  ชิงชนะ
2. นางสาวสุรีย์พร  สร้อยนาค
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีสะอาด
2. เด็กชายนราธิป  กล้วยนิจ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญทอง
4. เด็กหญิงสมจิต  ลาคำ
5. เด็กชายสันติ  ไชยสุวรรณ
6. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์เปรียง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์
2. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
3. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศิริเทศ
2. นายณัฐนน  จันดี
3. เด็กชายณัฐพล  อะมอนรัมย์
4. นางสาวนภาลัย  กุราราช
5. นายสิทธิกร  จันทร์เปรียง
6. นางสาวสุทธิดา  สุขจิต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อินวันนา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มุ่งมาตร
3. เด็กหญิงโยษิตา  มะปราง
 
1. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
2. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์