สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฌาริดา  แก้วธรรม
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอรณี  ศรีมงคล
 
1. นายบรรพต  ทองสนิท
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวคริสต์มาส  วงษ์พินิจ
2. นางสาวจิรนันท์  ดวงมณี
 
1. นายไพบูลย์  สถานพงษ์