สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคณิศร์  โตยวนิชย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.19 ทองแดง 7 1. นางสาวนภาพรรณ  วรรณทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  วรรณทอง
3. นางสาววสิตา  ไตรศรี
 
1. นางสาวนิพา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพัชริดา  สรลี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  วลัยจัย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สุขวงค์
 
1. นายไพบูลย์  สถานพงษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลวรรณ  สมศรี
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณทอง
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสอน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลทรัพย์
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำ
 
1. นางสาวอรพรรณ  พงษ์วิเศษ
2. นายวัชรินทร์  ปานทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกาญจนา  สีหบุตร
2. นางสาวสุภาวดี  มณีนิล
3. นายไพโรจน์  คำพินิจ
 
1. พระแสวง  ศรีลาชัย
2. นายบรรพต  ทองสนิท
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายจิรพงษ์  สาระเดช
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจตรง
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน