สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิไลพร  สาระวาท
 
1. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองลมุล
2. เด็กหญิงรามาวดี  ชมเมือง
3. เด็กหญิงอริสรา  อัสดร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุระชาติ
2. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สีสะอาด
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มะโนรา
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนลินทิพย์  ชิงชนะ
2. นางสาวสุรีย์พร  สร้อยนาค
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน