สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอปชา  มะลิสา
 
1. นายธนากร  ปรางศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วลอย
2. เด็กหญิงอนุสรา   วรรณยุทธ์
 
1. นายครรชิต  ทองสนิท
2. นายสมพงษ์  สาทอน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีสะอาด
2. เด็กชายนราธิป  กล้วยนิจ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญทอง
4. เด็กหญิงสมจิต  ลาคำ
5. เด็กชายสันติ  ไชยสุวรรณ
6. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์เปรียง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์
2. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
3. นางสาวรัชดา  สาแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศิริเทศ
2. นายณัฐนน  จันดี
3. เด็กชายณัฐพล  อะมอนรัมย์
4. นางสาวนภาลัย  กุราราช
5. นายสิทธิกร  จันทร์เปรียง
6. นางสาวสุทธิดา  สุขจิต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อินวันนา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มุ่งมาตร
3. เด็กหญิงโยษิตา  มะปราง
 
1. นางสาวนันธิชา  วงษ์พินิจ
2. นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์