สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทาราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุสริน  กิ่งจันทร์มล
 
1. นายประยุทธ  วันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกชนัช  ศรีไสย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เทียมดง
 
1. นายประยุทธ  วันทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 10 1. นางสาวบุษบา  เนาวรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  หินทอง
2. เด็กชายสถาพร  คำเพ็ชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
2. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 7 1. นายศิริราช  สายทอง
2. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
2. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายวาทศิลป์  ทองเติม
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 13 1. นางสาวรุ่งนภา  สิมศรี
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายยุทธนา  อริกุล
 
1. นางสาวกันยา  พิมมาศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิราภรณ์  ขันทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กำพลศรี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวกาญจนา  นามเกษ
2. นายพงษ์พิทักษ์  ลครศรี
3. นายพิทักษ์พงศ์  พรมลี
4. นางสาวมณฑกานต์  ผุยพันธ์
5. นายสิทธิพล  แทนพันธ์
6. นายเจมย์ศิลา  จันทร์ถอด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชาติ
2. นางสาวสุนันทา  คำเบา
3. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย